קטע:מצודות על איוב לג כה

מצודת דוד

"רוטפש" - ואז ירוטב בשומן ויתרבה בשרו יותר מימי נעוריו כי דרך האדם להיות אז רטוב וממולא בבשר

"ישוב לימי עלומיו" - בחוזק ובבריאות

מצודת ציון

"רטפש" - הוא מלה מורכבת מן רטוב ומן פש שהוא ענין רבוי כמו פשה תפשה (ויקרא יג)

"עלומיו" - נעוריו כמו בן מי זה העלם (שמואל א יז)