קטע:מצודות על איוב כ כח

מצודת דוד

"יגל יבול ביתו" - תבואת אנשי ביתו יגלה מהם וביום בא עליו אף ה' כשימולא סאתו ישפוך עליו האף כמים המוגרים מבלי הפסק

מצודת ציון

"יגל" - מלשון גלות

"יבול" - צמח האדמה כמו לא תתן את יבולה (דברים יא)

"נגרות" - ענין הזלה ושפיכה כמו וכמים הנגרים (שמואל ב יד)