קטע:מצודות על איוב כט כב

מצודת דוד

"אחרי דברי" - אחר שדברתי את דברי לא השתדלו לקחת עצה פעם שנית אל הדבר ההוא

"ועלימו" - אמרי פי היה מדובר ביניהם כי יספרום זה לזה על כי למאד יחבבו אמרי

מצודת ציון

"ישנו" - מלשון שנוי

"תטוף" - ענין הזלה והוא מושאל לדבור וכן אל תטיפו יטיפון (מיכה ב)