קטע:מצודות על איוב כט טו

מצודת דוד

"עינים וגו'" - ר"ל מי שהיה עור או פסח ולא היה יכול לעשות צרכיו בעבור זה אני הייתי עושה לו והרי הוא כאלו הייתי לו לעינים ורגלים

מצודת ציון

"לפסח" - חגר ברגליו