קטע:מצודות על איוב כט ו

מצודת דוד

"ברחוץ" - בעת רחצו מקומות מהלכי בחמאה והוא מדרך גוזמא והפלגה ולומר כ"כ גדולה השפע עד כי היה החמאה נשפך בארץ ואין מי מאסף כי בוז יבוזו לו מרוב כל

"וצור" - הצור אשר היה עמדי היה יוצק ושופך נחלי שמן והוא משל על מרבית השפע וגודל ההצלחה

מצודת ציון

"בחמה" - כמו בחמאה והוא שומן החלב