מצודות על איוב כו ו


מצודת דוד

"ערום וגו'" - ועם כי הוא בעומק הארץ מתחת למים עכ"ז יודע המקום כל בה כאלו היתה ערום מבלי מכסה

מצודת ציון

"שאול" - הוא הגיהנם וכן אבדון