קטע:מצודות על איוב כא יז

מצודת דוד

"כמה" - כאומר הנה ראיתי רשעים רבים יבלו בטוב ימיהם ואם ימצאו רשעים מדוכאים כמה הם במספר וכי רבים המה אשר ראינו שיהיה נר רשעים כבויה ר"ל שיבוטל עצתם והצלחתם וכמה הם אשר יבוא עליהם האיד הראוי להם ואשר יחלק להם המקום צירים ומכאובים בחרון אפו

מצודת ציון

"ידעך" - ענין ניתור וקפיצה כמו דעכו כאש קוצים (תהלים קיח)ור"ל יוקפץ השלהבת וזה כבויה

"אידם" - ענין מקרה רע

"חבלים" - צירים ומכאובים כמו חבלי יולדה (הושע יג)