פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על איוב יט כג

מצודת דוד

"מי יתן אפו" - מי יתן לי איש ואיה פה העושאה ויכתבון אמרי ומי יתן ויוחקו בספר והוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"בספר" - במגילה וקרוי ספר ע"ש סופו

"ויוחקו" - מלשון חקיקה