קטע:מצודות על איוב יט ה

מצודת דוד

"אם אמנם" - אשר האמת מה שאתם מגדילים עלי עון כי תוכיחו לברר עלי חרפת עוני מרוב המכאוב הבאה ומזה תשפטו שיש בי עון רב

מצודת ציון

"אם אמנם" - אשר אמנם

"ותוכיחו" - מלשון הוכחה וברור