מצודות על איוב יד יא


מצודת דוד

"אזלו" - כמו כאשר ילכו להם המים מן הים והנהר הנמשך ממנו הלא יחרב ויבש ולא ישובו בו המים מעצמו בזולת מי הים

מצודת ציון

"אזלו" - הלכו כמו ואוזל לו אז יתהלל (משלי כ)

"יחרב" - גם הוא ענין יובש כמו חרבו המים (בראשית ח)