מצודות על איוב יד ו


מצודת דוד

"שעה" - לזאת הסר מעליו מכות ידיך ויהיה חדל מהם במעט ימיו עד אשר יבואו ימי הזקנה וירצה במיתה ויקוה לה כשכיר הרוצה בהשלמת היום ומקוה לה

מצודת ציון

"שעה" - הסר כמו השע ממני (תהלים לט)