קטע:מצודות על איוב יב יט

מצודת דוד

"מוליך כהנים" - השרים מוליך בדרך שולל ויעוות החזקים בעלי הכח לבל ילחמו בדרך הנימוס והראוי

מצודת ציון

"כהנים" - שרים כמו ובני דוד כהנים (שמואל ב ח)

"ואיתנים" - וחזקים כמו איתן מושביך (במדבר כד)

"יסלף" - יעות כמו ויסלף דברי צדיקים (שמות כג)