קטע:מצודות על איוב יב יז

מצודת דוד

"מוליך" - חכמי לב בעלי עצה מוליך בדרך שולל ויסכל דעת השופטים עם כי מאד חכמו

מצודת ציון

"שולל" - ענין שטות כמו אשתוללו אבירי לב (שם עו)

"יהולל" - ענין סכלות וכן וקוסמים יהולל (ישעיהו מד)