קטע:מצודות על איוב ז ה

מצודת דוד

"לבש" - הנה מרוב פצעי הנגעים עלתה הרמה על בשרי והיא כאלו לבושה מהם ומגוש עפר הארץ כמ"ש למעלה והוא יושב בתוך האפר ועפר ואפר אחד הוא

"עורי" - עור בשרי נתבקע ונמס

מצודת ציון

"וגוש עפר" - חתיכת עפר ובדרז"ל גזרו על גושה (שבת טו)

"רגע" - נתבקע כמו ועל רגעי ארץ (תהלים לה)

"וימאס" - מלשון המסה