קטע:מצודות על איוב ו כח

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל ואין ממש בדבריכם התרצו לפנות אל אמרי לשמוע אליהם ותראו אם אדבר לפניכם כזב ודבר שאין בו ממש

מצודת ציון

"הואילו" - התרצו כמו ויואל משה (שמות ב)

"ועל פניכם" - לפניכם כמו על פני (שם ב)