קטע:מצודות על איוב ו יא

מצודת דוד

"מה כחי" - עתה חזר להשיב על מה שאמר אליפז הנה במכאוב היסורים ימורק העון וישגא אחריתו וע"ז אמר לו מה כחי כי אקוה לטובה הלא כבר תש כחי עד מאד עד שא"א לי לחזור לאיתני

"ומה קצי" - מהו קץ ימי אשר אאריך לעכב נפשי אצלי ר"ל הלא מעט ימי האדם ומה לי בטובה אשר תבוא לאחר זמן על ימים מעטים

מצודת ציון

"איחל" - מלשון תוחלת ותקוה