קטע:מצודות על איוב ה יח

מצודת דוד

"כי הוא יכאיב" - ביסורין הוא מכאיב ובהם עצמן עושה תחבושת ורפואה כי בהם ממורק העון ותלך לה

"וידיו" - הידים אשר ימחץ בהם הם עצמם מרפאים בזה את המחץ מחלי העון וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ויחבש" - מלשון תחבושת ורפואה כמו לחבוש לנשברי לב (ישעיהו סא)

"ימחץ" - ענין הכאה כמו מחץ ראש (תהלים קי)