קטע:מצודות על איוב ד יג

מצודת דוד

"בשעיפים" - בעת היו המחשבות מלאות מחזיונות לילה ר"ל מראיית הדמיונות הנראים בלילה על המשכב והיא תחלת הלילה שאז הרעיונים מלאים מדמיונות שהרהרו ביום

"בנפול" - בעת אשר התרדמה נופלת על אנשים כי בתחלת הלילה האדם נלאה ועיף ממלאכת היום והתרדמה נופלת עליו וכפל הדבר במ"ש לתוספת ביאור ולתפארת המליצה

מצודת ציון

"בשעיפים" - ענין מחשבה וכן לכן שעיפי ישיבוני (לקמן כ)

"מחזיונות" - ענין ראיה כמו ואתה תחזה (שמות יח)

"תרדמה" - היא שינה עמוקה