קטע:מצודות על איוב ב ג

מצודת דוד

"ועודנו" - עם כי הוכה שבר על שבר עודו אוחז בתמימתו

"ותסיתני" - דבר בלשון בני אדם ור"ל קטרגת עליו להשחיתו בחנם מבלי עון כ"א לנסותו

מצודת ציון

"ועודנו" - ועודו הוא

"ותסיתני" - מלשון הסתה ופתוי

"לבלעו" - להשחיתו כמו בלע ה' (איכה ב)