קטע:מצודות על איוב א ו

מצודת דוד

"ויהי היום" - ר"ל היום המוכן לשיבואו בו לפני המקום מלאכי מעלה מלמדי זכות וחובה והוא יום ראש השנה שהוא יום המשפט

"בני האלהים" - הם מלמדי הזכות

"גם השטן" - ללמד חוב ולקטרג על הבריות

מצודת ציון

"בני האלהים" - הם המלאכים הקרובים אל השכינה להיות מבני ביתה וכן ויריעו כל בני אלהים (לקמן לח)

"על ה'" - סמוך לו וכן החונים עליו (במדבר ב) ואמר בלשון בני אדם

"השטן" - מלאך מקטרג