קטע:חסרונות הש"ס סנהדרין סז א

סז, אעריכה

גמראעריכה

וכן עשו לבן סטדא בלוד, ותלאוהו בערב הפסח. — בן סטדא? בן פנדירא הוא! אמר רב חסדא: בעל — סטדא; בועל — פנדירא. — בעל? פפוס בן יהודה הוא! אלא אֵימא אמו סטדא. — אמו? מרים מגדלא נשיא הואי! — כדאמרי בפומדיתא: סטת דא מבעלה:

רש"יעריכה

בן סטדא - בעל אמו סטדא שמו:

סטת דא - על שם שזינתא קרי לה הכי: