קול קורא מאת הרבנות הראשית לארץ ישראל (תרפ"ב)

הרבנות הראשית לארץ ישראל

בעיה"ק ירושלים ת"ו ב"ה, ירושלים ג' כסלו תרפ"ב

קול קורא לכל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר!

אחים יקרים!

חובה קדושה מוטלת עלינו להתאמץ בכל כחותינו להשיב את הכרת היהדות, קדושת האמונה וקיום המצוות המעשיות בטהרה ואחדות האומה הקדושה, עם ה', לחלקים ידועים של עמנו אשר מרוב תלאות הזמן וצרות הגלות הרחקו מאיתנו הן רחוק מקום והן רחוק דעות.

בפנות רבות הרחוקות ממרכזי היהדות נמצאים רבבות אחים שנשארו מאות בשנים בודדים בפנותיהם ובלי כל קשר עם היהדות הכללית, וע"י כך נתמעטו אוכלוסיהם, הרבה הרבה מהם התבוללו בין הגויים שבתוכם הם יושבים, ואף אלה שנשארו נאמנים לעמם נמצאים תמיד בסכנת ההתבוללות והטמיעה באין כחות חדשים נוספים לאוכלסיהם שיכניסו לתוכם זרם של חיים יהודיים, וברבות הזמן הם עומדים להתפורר ולהנתק מהגוף הישראלי הנצחי ומטהרת נשמתו.

אחת מהפנות הנזכרות היא ארץ חבש. במדינה זו, הרחוקה ממרכז החיים היהודיים, חיים זה יותר מאלפים שנה רבבות יהודים, אשר למרות כל התלאות והצרות שעברו עליהם נשארו נאמנים לדתם ולעמם, אבל במשך כל זמן שבתם שמה נתק מהם כל יחס וקשר עם העולם היהודי הגודל, וככה הם הולכים הלוך והתמעט, הלוך והתדלדל, רבתה מהם מחלת השמד, וגם היהודים הנשארים במחנה ישראל נמצאים במצב רוחני וחמרי שפל שכזה עד שהשקפתם על היהדות והדת נעשתה פגומה ולקויה מאד, והרבה גופי תורה נשתכחו מהם לגמרי, והפרוץ מרובה על העומד, וסופה לבא עד משבר ולהגיע ח"ו לידי כליה חמרית ורוחנית.

איש אחד יחיד ומיוחד נמצא במחנה ישראל עד היום הזה שהתמסר אל הרעיון הגדול הזה, להשיב את נדחי ישראל אשר בכוש לחיק אמם - ליהדות. זה כבר קרוב לעשרים שנה שבן עמנו היקר והנכבד ד"ר יעקב נח פייטלוביץ, הקדיש את עצמו ואת כל חייו לחקירת הפלשים יהודי חבש, והטבת מצבם החמרי והרוחני. במשך הזמן הזה הוא כבר הספיק בכחותיו הדלים והמצומצמים להעביר צעירים אחדים מיהודי חבש לארץ ישראל ולאירופא, ודאג להמציא להם חנוך יהודי וכללי בכדי שבעתיד ישמשו בתור מורי דרך לאחיהם הפלשים החיים עוד בחבש. אולם כל מה שעשה ופעל הד"ר פייטלוביץ עד עתה הוא כאין וכאפס לעומת מה שהיה יכול לעשות עד כדי למלא את תעודתו הגדולה כפי התכנית אשר בידו.

הננו מעוררים את אחב"י‏‏[1] בכל מקום שהם, וקוראים להם לבא לעזרת הד"ר פייטלוביץ בכדי שיוכל להמשיך את עבודתו הקדושה ולבצע את אשר החל. חובה קדושה מוטלת על כל בני עמנו להרים תרומות ביד נדיבה לטובת מצב הפלשים בחבש ולהעביר את בניהם הצעירים למרכזים יהודיים שבגולה ושבא"י, ובכלל בכל מה שנוגע להרמת מצבם בכל המובנים ולחנכם על ברכי היהדות בקדושת התורה והמצווה ובהתקשרות לאומית קדושה לעם ד' הגוי כולו.

אחים! הד"ר פייטלוביץ נוסע עכשיו לאירופא ולאמריקא לעשות תעמולה לטובת הפלשים וההוצאה לפועל של התכנית אשר בידו, הננו מבקשים לקבלו בזרועות פתוחות ולהענות כלפי הרעיון בנדיבות וביד רחבה.

הצילו נא, אחים, את אחינו הפלשים מכליון ומטמיעה! עזרו נא להשיב אלינו את האחים הנדחים האלה! ולא ימחה שבט מישראל מתחת שמי ד'.

השיבו לבצרון את נדחינו, הצילו חמשים אלף נפשות קדושות מבית ישראל מכליון, והוסיפו בזה עוז ואומץ לבנין עמנו ואמוץ כחותיו.

וצור ישראל יקום בעזרת ישראל ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ ובאו ורננו במרום ציון והשתחוו לד' בהר הקודש בירושלים.

הנשיא הק' אברהם יצחק הכהן קוק

הנשיא הצב"י ‏‏[2] יעקב מאיר

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ אחב"י = ‏אחינו בני ישראל.‏
  2. ^ הצב"י = ‏הצעיר באלפי ישראל.‏