קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות)

קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 1514.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ״ג–1993 (להלן – חוק מימון בחירות), אני קובע קווים מנחים אלה:


הגדרות
בקווים מנחים אלה –
”דין וחשבון כספי“ – דין וחשבון כספי המוגש על פי סעיף 22(א) לחוק ועל פי הנחיות הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (ניהול חשבונות), התשע״ג–2013 (להלן – ההנחיות);
”רואה חשבון“ – מי שנתמנה לפי סעיף 17 או 18 לחוק מימון בחירות;
”סיעה“ – לרבות רשימה, סיעת אם, סיעת בת, רשימת בת, מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות, כמשמעותם בחוק, וסיעה משתתפת כהגדרתה בהנחיות.
פעולות רואה חשבון
על פעולת רואה חשבון בביקורת חשבונות סיעה, בדין וחשבון הכספי שלה ובמתן חוות דעתו לפי סעיף 22(ב) לחוק מימון בחירות יחולו תקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל״ג–1973, והוא יודרך בעבודתו על ידי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע.
מסירת מידע למבקר המדינה
רואה חשבון ימציא למבקר המדינה, בכל עת שיידרש לכך, פרטים על היקף הבדיקות שעשה.
ביצוע בדיקות
(א)
רואה חשבון ינקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח את ביצוע בדיקותיו בזמן הקבוע ובהיקף הנראה לו דרוש.
(ב)
רואה החשבון יבדוק את שלמות הרישום של התקבולים ושל הוצאות הבחירות והתאמתם לתיעוד המשמש אסמכתה לרישום.
(ג)
רואה חשבון ירחיב את היקף בדיקותיו או יערוך בדיקות בנושאים נוספים, אם מבקר המדינה דרש זאת ממנו בכתב.
אי־יכולת להשלים בדיקות
נמנע מרואה חשבון, בין בשל ליקויים בניהול מערכת החשבונות של סיעה ובין משום שלא נמסרו לו ידיעות שביקש ממנה, להשלים את בדיקותיו או לתת את חוות דעתו על חשבונות הסיעה ועל הדין וחשבון הכספי שלה כאמור בסעיף 22(ב) לחוק מימון בחירות, יודיע על כך בכתב לסיעה וישלח העתקים מן ההודעה לשר הפנים ולמבקר המדינה.
חוות דעת של רואה חשבון
(א)
בחוות הדעת שיגיש רואה חשבון לפי סעיף 22(ב) לחוק מימון בחירות יפרט את –
(1)
הביקורת שערך לגבי כל אחד מסעיפי הדין וחשבון הכספי של הסיעה;
(2)
הסטיות המהותיות מהוראות חוק מימון בחירות הנוגעות לניהול חשבונות או מן ההנחיות שמצא;
(3)
הערותיו בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות והדין וחשבון הכספי של הסיעה ובדבר ניהול מערכת החשבונות לפי הנחיות מבקר המדינה.
(ב)
חוות הדעת תכלול הודעה של רואה החשבון שתיערך לפי התוספת.
ביטול
קווים מנחים לרואה חשבון (מימון הבחירות ברשויות המקומיות), התשס״ח–2008 – בטלים.

תוספת

(סעיף 6(ב))

הודעת רואה חשבון

(הטופס הושמט)


ט״ו בתמוז התשע״ג (23 ביוני 2013)
  • יוסף חיים שפירא (שופט בדימ׳)
    מבקר המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.