קהלת משה שער הספר

ראו דבר חדש אשר הביא לנו זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, אשר איזן וחיקר ואסף וליקט מלא חפניו מגאוני הזמן אשר מימיהם אנו שותים, ובראשם מן איש אלקים קדוש הגאון מ"ו שמשון מאוסטראפאלי[1], ואחריו הגאון מ"ו יונתן מפראג[2], ואחריו בשם הגאון מו' יצחק איש הורויץ[3] אב"ד דק' המבורג, ושאר הגאונים[4] כמבואר ונרשם בזה הספר מעט הכמות ורב האיכות, כאשר עיניכם יחזו מישרים. חברם הדרשן המפורסם מו' משה במה"ו אברהם הכהן זלה"ה, תושבי ק"ק (= ר' אברהם ואביו ר' משה הם תושבי ק"ק) טשודנוב הסמוך לק' בארדיטשוב, והביא לנו לבית הדפוס בשנת תקנ"ג.

נדפס פה ק"ק לבוב

תחת ממשלת אדונינו האדיר קיסר רומישר אונגרין (= רומא הונגריה), פיהם גאלציאן (= מגליציה), עמלאדמעריאן קיניגליכע אפאסטלישע מייסטעט פראנץ השני יר"ה
[5] (= ירום הודו).

בדפוס האשה הגבירה הרבנית מרת יהודית אשת הרב הגאון המפורסם בדורו, מהור"ר צבי הירש אב"ד דק"ק לבוב.

הסכמת הרב הגאון המפורסם החריף שלשלת יחוסין ע"ה פ"ה אב"ד מ"ד פה ק"ק לבובעריכה

ה"ה הדרשן המופלג מוהר"ר משה מק' טשודנוב, דרש פה קהלתינו פעמים רבות, פיו ימלל רברבן בשם גדולי הדור נ"ע (נשמתם עדן), ובשם חכמי הזמן אשר חיים עודנה השם ישמרם.

וכעת דעתו לקובען בדפוס, והבטחתי נאמנה לבל יעלה בדפוס שלו במתכונתו על כל פנים משך שלשה שנים, וכן הוא שורת הדין שלא לגרום לו היזק, נוצר תאנה יאכל פריו.

הכ"ד יום ו' עש"ק ויקרא ב' ניסן תקנ"ג לפ"ק (לפרט קטן).

נאום צבי הירש רוזאניש אב"ד דק"ק לבוב.


וברכתי תעלה תעלה לראש משביר הוא אביר הגביר ה"ה (= הרי הוא) כבוד הרב הנגיד המפורסם שלשלת יוחסין החכם הכולל כבוד מוה"ר יהודה ליב יצ"ו (= ישמרהו צור ויחיהו), מנהיג דק"ק לבוב יצ"ו (= ישמריה צור ויחיה), הנקרא בפי כל ר' ליב בן ר' שניאור מק' לבוב, אשר היזיל זהב מכיסו לסייע למלאכת הדפוס, ישלם ה' פעלו, ומשכורתו שלימה, ויאריך ימים הוא ואשתו ובניו ובני בניו, ויבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, אמן סלה.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ לא מדובר הרבה שנים אחרי פטירת ר' שמשון. ר' שמשון נפטר בשנת ת"ח, והספר הזה הודפס בשנת תקנ"ג, קרוב למאה חמישים שנה אחר כך. והרבה חידושים של ר' שמשון נמסרו מפה לאוזן, עד שהדרשן מוהר"ר משה החליט להדפיס אותם.
  2. ^ נפטר כ"א באלול תקכ"ד
  3. ^ נפטר ה'תקכ"ז.
  4. ^ חלק מהחידושים נכתבו בסתם בלא הזכרת אומרם, וכנראה הם מהדרשן ר' משה עצמו, והם מובאים בשמו.
  5. ^ פרנץ השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, אשר ידוע גם בשם פרנץ הראשון קיסר אוסטריה היה אחרון קיסרי האימפריה הרומית הקדושה, אשר שלט באימפריה הרומית הקדושה החל מ-1792 (תקנ"ב) ועד ה-6 באוגוסט 1806 (כ"ב אב התקס"ו), עת פירוק האימפריה.