צידה לדרך על רש"י שמות י

פסוק חעריכה

רש"י "ויושב" הושבו ע"י שליח ששלחו אחריהם וכו' - כתב עליו הרא"ם כי "ויושב" מבניין הופעל, שהוא מקבל הפעולה מאחר, עכ"ל. ולא ביאר מה הכריחו לרש"י להוסיף ולפרש 'ששלחו אחריהם וכו’'. ונ"ל דיוקו של רש"י הוא מדקאמר "אל פרעה" משמע שפרעה עצמו לא שלח אחריהם, דאם כן "אל פרעה" למה לי, כיון שפרעה שלח אחריהם, פשיטא שהושבו אל פרעה, לכך פירש 'ששלחו אחריהם' מעצמם בלי ציווי פרעה. והיינו דקא מסיים רש"י 'והושיבום אל פרעה' כן נראה לי.