צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון)

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 394; תשס״ב, 91.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, וסעיף 13א לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד–1984 (להלן – החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”חומר מסוכן“ – לרבות אריזה של חומר מסוכן;
”מקום רגיש“ – גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר ארכאולוגי, יער, ים, חוף הים, מקור מים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המים, התשי״ט–1959, או מקום המצוי בקרבת מקור מים;
”עבירה נוספת“ – עבירה כמשמעותה בסעיף 13(ה) לחוק;
”רכב מסחרי“ – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה.
קביעת עבירות קנס [תיקון: תשע״ב]
עבירות כמפורט בתוספת, על הוראות סעיף 13 לחוק, נקבעות בזה עבירות קנס.
שיעור הקנס
הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.
ביטול
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), תשמ״ה–1985 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 3)

[תיקון: תשע״ב]
מס׳הסעיףפרטי העבירההקנס
ליחידלתאגידליחיד במקום רגישלתאגיד במקום רגישלעבירה נוספת ליחידלעבירה נוספת לתאגיד
1.13(ב)(1)השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב.1500300040008000
2.13(ב)(1)השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת, לרבות פסולת נוזלית, שמקורה במפעל או בית מלאכה.100020003000600020004000
3.13(ב)(1)שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.75015002000400015003000
4.13(ב)(1)השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.50010001500300010002000
5.13(ב)(1)השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות, ניירות, אריזות קטנות, בקבוקים או בדלי סיגריות.2505007501500
6.13(א)(2)אי קביעת שלט ברכב ציבורי או ברכב מסחרי בלתי אחוד.250500
7.13(א)(3)אי קיום חובת סימון מכל משקה.500100010002000
8.(נמחק)      
9.(נמחק)      
10.13(ב)(1)גרם לכלוך לרשות הרבים עקב התעופפות או דליפת פסולת מרכב מסחרי המוביל פסולת.750150015003000
11.13(ב)(1)השלכת פסולת או גרם לכלוך לרשות הרבים באופן שאינו מפורט בתוספת זו.2505007501500
12.13(ג)(1א)(א)השלכת פסדים או פסולת בניין ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב.1500300040008000
13.13(ג)(1א)(א)השלכה של פסדים או פגרים לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד.100020003000600020004000
14.13(ג)(1א)(א)השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של גרוטות רכב או פסולת בניין.75015002000400015003000
15.13(ג)(1א)(א)השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות, לרבות דוד, אסלה, רהיט, מכונה, מקרר, תנור, או חלק מהם.50010001500300010002000
16.13(ב)(1)השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת שאינה מן הסוגים המפורטים בפרט 5.100020003000600020004000
17.13(ב)(1)השלכה מכלי שייט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת מן הסוגים המפורטים בפרט 5.25050075015005001000
18.13(ב)(1)לכלוך רשות הרבים בכתיבה, ציור, שרטוט, חריטה על מקרקעין או הדבקה, תלייה, הנחה, או קביעה של כתב, מודעה או שלט שלא כדין.50010001500300010002000
19.13(ג)השלכה כאמור בפרט 1 או 12 של פסולת המכילה חומר מסוכן.40008000
20.13(ג)השלכה כאמור בפרטים 2, 13 או 16 של פסולת המכילה חומר מסוכן.30006000
21.13(ג)השלכה כאמור בפרטים 3, 10 או 14 של פסולת המכילה חומר מסוכן.20004000
22.13(ג)השלכה כאמור בפרטים 4, 15 או 18 של פסולת המכילה חומר מסוכן.15003000
23.13(ג)השלכה כאמור בפרטים 5, 11 או 17 של פסולת המכילה חומר מסוכן.7501500


כ״ו באדר א׳ התש״ס (3 במרס 2000)
  • יוסף ביילין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.