פתיחת התפריט הראשי

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ז)

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ז) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע״ז), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 2258.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ב) לחוק לימוד חובה, התש״ט–1949 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור:


1.
בצו זה –
”אשכול יישובים“ – דירוג הרמה הכלכלית־חברתית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”בית ספר יסודי“ – מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א׳ עד ו׳ או א׳ עד ח׳ או א׳ עד ט׳;
”המשרד“ – משרד החינוך;
”חטיבת ביניים“ – מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז׳ עד ט׳;
”מוסד חינוך רשמי“ – כמשמעותו בסעיף 7(ב) לחוק;
”עובד סיוע“ – אחד מאלה: טכנאי מעבדה, מתאם מחשוב בית־ספרי, מפעיל ציוד אור־קולי כולל ציוד דיגיטלי;
”עלות משרה“ – עלות משרה מלאה ממוצעת בהתאם לקריטריונים לעניין זה שהמשרד מפרסם לשנת תקציב או לשנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי;
2.
שיעור השתתפות של המדינה
שיעור ההשתתפות של המדינה בקיום מוסדות חינוך רשמיים בתחומים המפורטים להלן יהיה כמצוין בהם:
(1)
בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים –
(א)
שכר עבודה –
עובד הוראה שהוא עובד המדינה – 100% מעלות משרתו;
(ב)
אגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות –
בהתאם לחלוקה של עלות אגרת שכפול, ועלות חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות, לפי אשכולות היישובים שלהלן:
(1)
אשכולות 1 ו־2 – 90%;
(2)
אשכול 3 – 80%;
(3)
אשכול 4 – 70%;
(4)
אשכול 5 – 65%;
(5)
אשכול 6 – 60%;
(6)
אשכול 7 – 55%;
(7)
אשכולות 8 עד 10 – 50%;
בפסקת משנה זו –
”עלות אגרת שכפול“ –
במוסדות המתוקצבים לפי כיתה – 850 שקלים חדשים לכיתה;
במוסדות המתוקצבים לפי תלמיד – 33 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
”עלות חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות“ –
בגן חובה – 77 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
בבית ספר יסודי – 58 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
בחטיבת ביניים – 80 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;
(ג)
פסיכולוג –
68% מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה – 75% מעלות משרתו;
(ד)
קצין ביקור סדיר –
75% מעלות משרתו;
(ה)
שירותים נלווים –
(1)
מזכיר, שרת ופועל ניקיון – 87% מעלות משרתם;
(2)
בחטיבת ביניים בלבד –
(א)
ספרן ורכז חברתי – 100% מעלות משרתם;
(ב)
עובד סיוע – 87% מעלות משרתם;
(2)
בגן ילדים לגילאי 5 –
(א)
שכר עבודה –
(1)
עובד הוראה שהוא עובד המדינה – 100% מעלות משרתו;
(2)
סייעת לגננת – 117.85% מעלות משרתו אם הגן פועל שישה ימים בשבוע; 100% מעלות משרתו אם הגן פועל חמישה ימים בשבוע;
(ב)
פסיכולוג –
68% מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה – 75% מעלות משרתו;
(3)
בגן ילדים לגילאי 3 עד 4 –
שכר הלימוד –
המשרד ישתתף בשיעור של 90% מעלות אחזקה של גן ילדים, הכוללת חלוקת הסכום של עלות השכר של גננת, עוזרת לגננת, וכן הוצאות תפעוליות שאינן שכר, ב־31 – ברשויות המקבלות מענק כללי לאיזון ממשרד הפנים, וברשויות נטולות מענק איזון כאמור – ב־33, והכפלתו במספר התלמידים בגן הילדים בפועל; בפסקה משנה זו, ”הוצאות תפעוליות שאינן שכר“ – הוצאות מינהל, חומרי עבודה, חומרי ניקוי, חשמל, מים, אחזקה, בדק, תיקונים, פחת, ציוד, ריהוט ותמריצים, כפי שיקבע המשרד, מדי שנת תקציב או שנת לימודים, לאחר היוועצות במרכז השלטון המקומי.
3.
שיעור ההשתתפות של רשויות החינוך המקומיות
המחיר 1.62 שקל חדש שיעור ההשתתפות של רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים שבתחומן, בכל תחום כמפורט בסעיף 2, יהיה ההפרש שבין 100 אחוזים לשיעור ההשתתפות של המשרד.
4.
שיעור הקצאת משרות על־ידי המדינה
שיעור הקצאת משרות בידי המדינה לרשויות המקומיות יהיה בכפוף לתקינה שהמשרד מפרסם באתר האינטרנט של המשרד, בכל שנת תקציב או שנת לימודים.
5.
תחולה
צו זה יחול לגבי שנת הלימודים התשע״ז.


ד׳ באלול התשע״ו (7 בספטמבר 2016)
  • נפתלי בנט
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.