פתיחת התפריט הראשי

[קעב] כמו שיש במקום אבן שתי' שממנו הושתת העולם והוא שורש כל העולם. וכך בנפש - יש נפש ‏א' שכוללת כל הדור והוא פרנס הדור כידוע, וכן הכוללת כל הדורות כנודע. וכן בזמן יש זמן שכולל ‏כל הימים - והוא יום השבת [וכל א' מאלו חלוק לב'. במקום - יש מזבח וק"ק, ובזמן - שבת ויו"ט, ובנפשות - ‏מלך וכ"ג. קדושת כהן גדול קביעא וקיימא, שנבדל אהרן להקדישו וגו'. וקדושת מלך ע"י ישראל, שנא' ‏תקים עליך וגו'. וכל זמן שהיו ישראל נזופים לא נתייחד כו' (ב"ב קכא:) ]. והמתקת כל דבר הוא ‏בשרשו, ובשבת יכול להמתיק כל ימי השבוע להתהפך לטוב, כי בשורש נקל להמתיק כידוע בכ"ד. ‏והמתקת המקומות הוא ע"י והתפללו אליך דרך ארצם ודרך ביהמ"ק, ועי"ז אין דבקים בו ג"כ מאויר ‏ארץ העמים המטמא ק"ו. והמתקת הנפש בכל חסרונות שבה בתולדה - ע"י דיבוקה לפרנס הדור, ‏וכדשז"ל (ברכות ח.) כל זמן ששמעי בן גרא קיים לא כו'. כי האב והרב הם שורש לנפש הבן ‏והתלמיד. וכאמרם ז"ל בנפש האב ביוסף, ראה דמות דיוקנו של אביו, וזה מונע מרע ח"ו. והכהן גדול ‏הוא הי' נושא עונות כל ישראל. וביוסיפון תראה שקראוהו הכל המכפר בעד כל ישראל. שמסיר כל ‏מיני כיעור ומיפה בני ישראל בכל מיני יופי, כענין אהרן שושבינא דמטרוניתא [וכ"ה הק"ק ושבת] אבל ‏משרע"ה שנקרא מלך הוא שושבינא דמלכא, להראות לבנ"י אור פני מלך חיים ומלך עולם. וזהו ‏קדושת הימים טובים, ובפרט זה בהשגות אור השי"ת - ההמשכה לכל השנה הוא מהרגלים שנא' בהם ‏יראה וגו' את פני וגו': ‏