פתיחת התפריט הראשי

‏‏[קנו] תיקון למקרה לילה [וגם במזיד נקרא כן בלשון הכתוב ובדרז"ל. ובסנהדרין (קו.) ע"פ ותקראן. ‏ר"י אומר שנעשו כולם כו'] להאמין באמונה שלימה שאין שום מקרה בעולם כלל, וכל מה שיארע לו ‏ידע שהכל בכונת מכוין ית"ש. ודבר זה הוא באמת עיקר הכל, וכל תרי"ג מצות התורה הם רק עיטין ‏להגיע לידיעה זו שהכל מהש"י. וכל העבירות נקרא בתוכחה אם תלכו עמי קרי. לשון מקרה, כי ‏העבירות הם יציאה מן הסדר ואין להם סדר [ובשוב ה' וגו' כחולמים. כמו בחלום אדם עושה כמה ‏מעשים וכשהקיץ אין כלום, כך כל העבירות אז. זולת הקרי שזה גם כשהקיץ יש פעולה, וכן כל ‏העבירות נקרא כן ואכ"מ] וכן כל העונשים נקרא שם חמת קרי. ועי"ז שמאמין שאין מקרה - ממתיק ‏כל הדינים ומתקן כל העבירות, כי א"כ ע"כ כולם לא הוו יוצאים מן הסדר והי' מסודר כך ולא במקרה, ‏וא"כ אינו עבירה ועל עון הנזכר הוא תיקון ביחוד: ‏