פתיחת התפריט הראשי

מעלות הרבה יש, וכולם זכו כבר גדולי הדורות ונטלום, וזכו לבניהם אחריהם. כמו מעלת שם ‏ישראל - זכה יעקב אבינו ונטלה וזכה לזרעו אחריו. [והוא ג"כ כמה מדרגות בלתי ספק, כמו בכל ‏המעלות מן הפחות שבישראל ועד תכלית המדרגה היותר עליונה במעלה זו שהוא יעקב אע"ה], ‏אבל הגרים א"א להם לזכות למעלת ישראל כיון שאינו מזרעו של יעקב, רק כמשרז"ל (אדר"נ פ' לו) ‏ע"פ בשם ישראל יכנה. אלו גרי הצדק. שהוא רק כמו כינוי ולא עצם השם. ומעלת שם צדיק זכה יוסף ‏הצדיק ונטלו וזכה לזרעו אחריו, כמ"ש במק"א ביאור מאמר רז"ל (ב"ב קכג:) אין עמלק נופל כו'. ‏ומאמר רז"ל (ברכות כ.) בזרעא דיוסף לא שלטא עינא בישא. ואע"פ שנא' ועמך כולם צדיקים. מ"מ ‏עיקרו בזרעא דיוסף. ושם חסיד זכה דוד המע"ה ונטלו, וכן זרעא דדוד אחריו בית דוד לבד. ולוי ‏זכה לשם טהור וזרעו אחריו. ואהרן וזרעו אחריו לשם קדוש. עי' בזוהר ריש קרח. וכן שאר מעלות. ‏ומשה רבינו ע"ה זכה למעלת התורה והחכמה ולשם ת"ח ולא זכה לזרעו אחריו, כמשרז"ל (במד"ר ‏פר' כא) שבקש שינתן גדולתו לזרעו ולא נתנו. כי ת"ח אין מצויים להיות בניהם ת"ח כמ"ש בנדרים ‏‏(פא.), ולכן אמרו (יומא עב:) כתר תורה מונח לכל. ולכן נקרא משה אב בתורה כו' (מגילה יג.). כי ‏תואר אב אף לשאין בניו. עי' בפ"ב דברכות (טז:) אין קורין אבות כו', אי מרחל כו' ע"ש. רק הוא אב כל ‏הת"ח שבישראל. וחלוקת משפחות השבטים שבתורה הוא כפי חלוקת המעלות שזכה כל אב ‏משפחה ומשפחה ונטלה לזרעו אחריו. ומזה הם חלוקת הכתות בישראל, אלו בעלי מדה זו ואלו ‏חפיצים בזו, ולכן אמרו על כל המחלוקת שבישראל אלו ואלו דא"ח: ‏