פתיחת התפריט הראשי

אשה בדברא לא שכיחא. שדה הוא התפשטות לאורך ולרוחב, כמו ששמעתי על פסוק ועתדה בשדה לך (משלי כד, כז) ושם לא שכיח תאות גופניות לחוש ולחשוד עצמו בכך: