פתיחת התפריט הראשי

בכל הענינים ומעשה חלוקת הזמנים שמוטבעים בעולם והנהגתו, הם ג"כ כן אצל הש"י. כמו שאמרו בפרק הרואה (נח,א) מלכותא דרקיעא כמלכותא דארעא. וכן אמרו בברכות ג' א' איכא משמורות ברקיע כי היכי דאיכא (כ"ה גי' הרא"ש) בארעא, והוא לגבי הש"י, כדמסיים ועל כל משמר ומשמר כו' [ורש"י שפירש אמלאכים, לא ידעתי למה ליה, אבל קושטא כן, דלשון משמורות כמו משמורות כהונה שומרי בית המקדש, וכן למלכים שומרים בלילות ומתחלפים בכל משמר, וזו ג' משמורות, וכן במלכותא דרקיע. וכמו שיש בארעא ניכר לכל אחד כדמסיים חמור כו', כן ברקיע ניכר גם לגבי הש"י נגד למטה].

וראוי לדבקה בו ולהתבונן במעשה הש"י לעשות ג"כ כן, וכמו שכתב הרא"ש שם אהך דועל כל משמר ומשמר לכן ראוי לכל ירא שמים כו'. וההתבוננות הוא כפי ענין הזמן, ובלילה שהוא רומז זמן הגלות כמ"ש (ישעיה כא, א) שומר מה מליל, הקב"ה יושב ושואג כו'):