פתיחת התפריט הראשי

ישב אדם ולא עשה מצוה שחובה עליו לעשותה, כאלו עשה עבירה. כך שמעתי מדיוק לשון המשנה דריש ברכות, להרחיק מן העבירה. ופשוט הוא, שכן מצינו (ראש השנה יז, א) פושעי ישראל בגופן- קרקפתא דלא מנח תפילין. אף על גב דאינו אלא בשב ואל תעשה.