פתחי תשובה על יורה דעה כ

שולחן ערוך יורה דעה כעריכה

(א) ושיעור תורבץ הושט עיין בזה בתשובת אא"ז פנים מאירות חלק א' סוף סימן א':