פתיחת התפריט הראשי

ר' אליעזר אומר: אני שמעתי באזני ה' צבאות מדבר, ומה דבר? אמר: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע" אמר הב"ה: הרי שני דרכים הללו נתתי לכם לישראל, אחת של טובה ואחת של רעה. של טובה - של חיים, של רעה - של מות.

של טובה - יש בה שני דרכים אחת של צדקה, ואחת של חסד, ואליהו זכור לטוב ממוצע בין שני דרכים הללו. כשיבא אדם להכנס, אליהו זכור לטוב מכריז עליו ואומר: "פתחו שערים ויבא גוי צדיקי' שומר אמונים". בא שמואל הנביא ועמד לו בין שתי הדרכים הללו, אמר: באי זה מהם אלך? אם הולך בשל צדקה, של חסד טובה הימנה. אלא מעיד אני את השמים ואת הארץ שאיני מניח את אחד מהם. אמר הב"ה: שמואל, את נתת את עצמך על שני דרכים הטובות הללו וחייך שאני נותן לך שלש מתנות טובות. ללמדך שכל מי שהוא עושה צדקה וגמילות חסדים, יורש שלשה מתנות טובות, ואלו הן: חיים וצדקה וכבוד שנ' "רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד".

ושל רעה יש בה ארבעה פתחים. על כל פתח ופתח שבעה מלאכים עומדים - ארבעה מבחוץ ושלשה מבפנים. אלו שבחוץ רחמנים ואלו שבפנים אכזרים. כשיבא אדם להכנס, הרחמנים מקדימין אותו? מה לך ולאש הזו? מה לך ולגחלים הללו? שמע לנו ושוב. אם שמע להם מוטב, ואם לאו אומר להם: בהם חיי, ואמרו לו הרי נכנסת לפתח ראשון, אל תכנס לפתח שני. אם רוצה לכנס לפתח שני, הרחמנים מקדימין ואומרין לו: מה לך להיות מחוק מתורת אלהיך? אין מוטב לך להיות חקוק בתורת אלהיך ולא מחוק?! שמע לנו ושוב. אם שומע להם ושב הרי מוטב, ואם לאו הרי הוא אומר להם: בהם חיי. אמר לו הרי נכנסת לפתח שני, אל תכנס לפתח שלישי. בא להכנס בפתח השלישי, הרחמנין מקדימין אותו ואומרין לו: מה לך להיות קוראין אותך טהור ולא טמא?! שמע לנו ושוב. אם שמע להן - הרי מוטב, ואם לאו הוא אומר להם: בהם חיי. אמרו: הרי נכנסת לפתח שלישי, אל תכנס לפתח רביעי. בא ליכנס בפתח הרביעי, הרחמנין מקדימין אותו ואומרין לו: הרי נכנסת בכל הפתחים הללו ולא שמעת ושבת תשוב עד עכשיו הב"ה מקבל שבים ועד עכשו הב"ה מוחל לעונות וסולח ואומר בכל יום שובו בני אדם שנ' "תשוב אנוש עד דכא".

אמרו אכזריים: הואיל ולא שמע לראשונים יוציא רוחו שנ' "תצא רוחו ישוב לאדמתו" ועליהם הוא אומר: "על שלשים ועל רבעים לשונאי " וכתוב אחר: "הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר"

וכן הוא קורא לאליעזר. אמר לו הב"ה: אליעזר, אתה עשית את עצמך כחוט המשולש שנ' "והחוט המשולש לא במהרה ינתק", אף אני קורא עליך הפסוק הזה "תמים תהיה עם ה' אלהיך" אל תהי קורא כן אלא "תמים תהיה עם ה' אלהיך":