פרי חדש

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

לא נודע איפה טקסט זה הולך

ומ"ש מניחו מימין כתב בהגה"מ הטעם משום דכל מידי דמצוה ימין עדיף ואפי' תפילין קשירה בימין והנחה שאני דגלי לן קרא אבל בעלמא ימין עדיף: ומ"ש מחציו של כניסה כתב בב"י בשם מהר"י אבוהב ז"ל י"מ מחציו של פתח כשנחלקנה לשניים נשים אותה בחצי של הכניסה שהוא לצד פנים ויהיה לצד שמאל אבל לשון ס׳ המצוות הוא יניחנה מחציו של כניסת הבית לצד שמאל ונראה שפי׳ כך כשיכנס לבית יחלוק מפתן הבית לשנים ומחצי של כניסה הוא לצד שמאל יחשוב מחלק השמאל ובזה יהיה לצד שמאל עכ״ל פי' לפי' אחר שנחלק שטח הדלת לשתים לי״מ נשים אותה בצד החיצון שהיא לצד פניו של הנכנס והדר קאמר תו שיהיה ג"כ לצד שמאל ולא לצד ימין ולפי׳ האחר יניחנו בחלק הפנימי שהוא לצד שמאל המחלק מפתן הבית לשנים והב״ח פי׳ באנפא אחרינא ואינו עיקר: ומ"ש מסדרן ממזרח למערב גבי מנורה הויא פלוגתא דר׳ וראב״ש בפרק שתי הלחם דר' ס"ל דמזרח ומערב היו מסודרין וראב"ש סבר דצפון ודרום היו מסודרים וק"ל דהלכה כר' מחבירו ועוד דתנן בתמיד מצא ב' מזרחיות דולקות ולראב"ש לא שייך מזרחיות אלא ע"כ אתיא כרבי וכ"כ בתו' ז"ל וזו היא דעת ההשגות בפ״ג מה' בית הבחירה אבל הרמב"ם ז"ל פסק כראב"ש ואפשר שטעמו משום דאמרינן ר"פ הקורא עומד אמצעי שקרא ד׳ משובח דתניא אל מול פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי וא"ר יוחנן מכאן שאמצעי משובח וזהו כמ"ד צפון ודרום היו מונחים אלא שיש לתמוה על הרב ז"ל שבשולחן פסק שהיה מונח ארכו לאורך הבית ורחבו לרוחב הבית והיינו מזרח ומערב וזהו אליבא דרבי ואמרינן בגמרא דטעמיה הוא משום דגמר ממנורה מה מנורה מזרח ומערב אף שולחן מזרח ומערב ושמא כיון דבמנורה ע"כ אית לן למיפסק דלא כרבי בשולחן הדרינן לכללין הלכה כר' מחבירו והילכתא כוותיה ולאו מטעמיה וצ"ע. העולם נהגו כדברי הראב׳׳ד: