פקודת הנשואין והגירושין (רישום)

פקודת הנשואין והגירושין (רישום) מתוך ספר החוקים הפתוח

פקודת הנשואין והגירושין (רישום)

פקודה הקובעת הוראות לרישום נשואין וגירושין.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת הנשואין והגירושין (רישום).
פרוש
בפקודה זו יהא למונח הבא הפירוש דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –
”הרשות הרושמת“ פירושה הפקיד המסדר את הקידושין, אם היו הנשואין נשואין אזרחיים, האימם, בנשואין לפי דת האיסלם, הכומר בנשואין לפי דת הנצרות, הרבי, בנשואין לפי דיני ישראל והשיך של השבט, בנשואין לפי דת הדרוזים.
מקום רישום לנישואין של בני זוג יהודים [תיקון: תשע״ד]
בני זוג יהודים המבקשים להינשא, רשאים להירשם לנישואין אצל כל רב שמונה כרושם נישואין לפי סעיף 2(6) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש״ם–1980, ללא קשר למקום מגוריהם או למקום עריכת הנישואין.
רישום נשואין
הרשות הרושמת תרשום כל נשואין בשעת סדור הקידושין בכתבה את הפרטים הבאים בארבע העתקות שכל אחת ואחת מהן תהא חתומה בחתימת ידה ובחותמתה של הרשות הרושמת –
(א)
השם, הגיל, משלח היד, העדה ומקום מגוריהם של הבעל והאשה;
(ב)
השם, משלח היד ומקום מגוריהם של ההורים;
(ג)
השם ומשלח היד של העדים;
(ד)
תאריך הנשואין ומקום הנשואין.
מה יעשה בהעתקות של כל רישום נשואין
אשר לארבע ההעתקות של כל רישום נשואין, חייבת הרשות הרושמת –
(א)
לשמור אחת בפנקס הרישום;
(ב)
לשלוח אחת למשרדו של הממונה על אותו המחוז [במקור: מושל אותו המחוז] בסוף כל חדש;
(ג)
למסור העתקה אחת לבעל והעתקה אחת לאשה תמורת תשלום של מאה פרוטה לכל העתקה.
משלוח הודעה למרשם הזוגיות [תיקון: תש״ע]
הממונה על המחוז ישלח לרשם הזוגיות כהגדרתו בחוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש״ע–2010, מדי חודש, הודעה על נישואין שנרשמו באותו מחוז במהלך החודש שקדם לו.
רישום גירושין
הפרוצידורה שנקבעה בסעיפים 3 ו־4 תהא נוהגת לגבי רישום גירושין, אלא שלא יהא צורך ברישום הפרטים הנדרשים בסעיף 3(ב).
הזכות לקבל העתקה של הרישום
כל אדם יכול לקבל העתקה מרישום הנשואין או הגרושין שלו לכשיגיש בקשה למשרד הממונה על המחוז של אותו מחוז [במקור: המושל של אותו המחוז] וישלם מס של חמשים פרוטה.
עברה [תיקון: תשע״ד]
כל שאינו דואג לרישום הנשואין או הגרושין שלו או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים.
איסור פרסומת [תיקון: תשע״ד]
רב רושם נישואין כאמור בסעיף 2א לא יעשה, במישרין או בעקיפין, פרסומת לעיסוקו, אלא בהתאם לתקנות שקבע השר לשירותי דת, בהסכמת שר המשפטים ונשיא מועצת הרבנות הראשית.
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.