פסיקתא רבתי טו ז


ז.    [ עריכה ]

(שיר ב, ח): "קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא מְדַלֵּג עַל הֶהָרִים מְקַפֵּץ עַל הַגְּבָעוֹת". רבי יודן ורבי נחמן ורבנן.

  • ר' יהודא אומר: "קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא" - זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה נגאלים אתם" אמרו "משה רבינו, היאך אנו נגאלין? לא כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו (בראשית טו, יג): "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה", והלא אין בידינו אלא מאתים ועשר!!" ואמר להם "הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונם, אלא מדלג על ההרים - מדלג על הקצים, ומקפץ על החשבונות והעיבורים, ובחודש הזה אתם נגאלים - "החדש הזה לכם".
  • ר' נחמן אומר: "קול דודי הנה זה בא" - משה. בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלים", אמרו לו "רבינו משה, האיך אנו נגאלים וארץ מצרים מליאה מטנופת עכו"ם שלנו?" אמר להם "הואיל והוא חפץ לגאולתכם, אינו מביט במעשים שלכם, אלא מדלג על ההרים". ואין הרים אלא בתי עכו"ם, כמה דאת אמר (הושע ד, יג) "על ראשי ההרים יזבחו וגו'".
  • (ורבנן אומרים "קול דודי הנה זה בא" - זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל "בחודש הזה אתם נגאלים", אמרו לו "רבינו משה, האיך אנו נגאלים ואין בידינו מעשים? אמר להם משה: "הואיל והוא חפץ לגאולתכם, אינו מביט במעשים שלכם, אלא מדלג על ההרים". ואין הרים אלא בתי עכו"ם, (שם) "על ראשי ההרים יזבחו וגו'". (הרד"ל כתב שנראה דלא גרסינן קטע זה. וראה במהרז"ו גירסתו)).
  • ורבנן אומרים "קול דודי הנה זה בא" - זה משה. בשעה שבא ואמר לישראל "בחדש הזה אתם נגאלים", אמרו לו "רבינו משה, האיך אנו נגאלים ואין בידינו מעשים? אמר להם משה "הואיל והוא חפץ לגאולתכם, אינו מביט למעשיכם הרעים, ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם, כגון עמרם ובית דינו". ואין הרים וגבעות אלא בתי דינים, כמה דאת אמר (שופטים יא, לז) "ואלכה וירדתי על ההרים".
  • אמר רבי יודן: עבדות וגרות בארץ לא להם ארבע מאות שנה, אפילו של איספטליא שלהם.
  • רבי יודן ורבי חמא בשם רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי ורב הונא בשם רבי אליעזר בן יעקב אומר: "קול דודי הנה זה בא" - זה מלך המשיח. בשעה שהוא בא ואמר לישראל "בחודש הזה אתם נגאלין", אמרו לו "רבינו מלך המשיח, האיך אנו נגאלים? לא כך אמר הקב"ה שהוא משעבדינו בשבעים אומות?". והוא משיבנו שני תשובות ואומר להם "אחד מכם גולה לברברייא ואחד מכם גלה לבריטניא, כגון שגליתם כולכם. ולא עוד, אלא שהמלכות היא מכתב טירוניא מכל אומה ואומה, כותי אחד בא ומשעבדן באחד כגון ששיעבדה כל (אומתי) [אומתו]. בחודש הזה נגאלו, "החדש הזה לכם".