פסיקתא רבתי ו ב


ב. עריכה

כך פתח ר' תנחומא בי רבי זה הוא שאמרה רוח הקדש על ידי שלמה (משלי כב, כט): "חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשוכים".
"חזית איש מהיר במלאכתו" זה יוסף "ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו(בראשית לט, יא).

רבי יהודה אומר יום זבול נילוס היה והכל יצאו לזיבול נילוס והוא נכנס לעשות מלאכתו.
רבי נחמיה אומר יום תיאטרון וקורקסיו.

אמר לו הקדוש ברוך הוא נזדרזת במלאכתך חייך לפני מלכים יתיצב (שם מא, מו) "ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים". ו"בל יתיצב לפני חשוכים" בל יתיצב לפני פרעה החשוך.

דבר אחר "חזית איש מהיר במלאכתו" זה משה מנהיג את הצאן אחר המדבר מזדרז במלאכתו, כן (ברמזים) [ברועים] עשה שלום ביניהם (וכן) [ובין הגרא"ז] בנותיו של יתרו שדלה והשקה לצאנם של אילו ודלה והשקה לצאנם של אילו [שנאמר] (שמות ב, יט): "וגם דלה דלה", אמר רבי יהודה אמר לו הקדוש ברוך הוא נזדרזת במלאכתך חייך "לפני מלכים יתיצב" - "השכם בבקר והתיצב לפני פרעה(שמות ח, טז).
["בל יתיצב לפני חשוכים" זה יתרו מהרז"ו]. אמר לו רבי נחמיה עשית את הקודש חול לא כשם שדרשת לפני פרעה אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא נזדרזת במלאכתך לפני פרעה בא ועשה סרסור ביני ובין בניי שנקראים מלכות שנאמר  (שמות יט, ו): "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו'". "ובל יתייצב לפני חשוכים" זה פרעה החשוך.