פסיקתא רבתי/מב

וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דבר (בראשית כ"א א'): ילמדנו רבינו איזה היא ההונייה שאמרו שלא יונה אדם לחבירו כך שנו רבותינו לא יאמר לו בכמה חפץ זה ואינו רוצה ליקח ואם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים ואם גר הוא לא יאמר לו זכור מעשיך ומעשה אבותיך (ב"מ פ"ד מ"ט) אמר הקדוש ברוך הוא דייך שוה לי כביכול אני כשבראתי עולמי לא בקשתי להונות לברייה ולא (פירש מתי) [פירסמתי] מה האילן שאכל (ממנו) אדם הראשון הימנו ומת. מה היה ר"מ אומר חיטים היו רבי יוסי אומר תאנה היה רבי יהודה בר' אילעאי אומר ענבים היו ר' אבא דמן עכו אומר אתרוג היה פרי עץ (ויקרא כ"א מ') רבי עזריה (אומר) ורבי יהודה בר' סימון אמרו בשם ר' יהושע בן לוי לא גילה אותו ולא תגלה אותו למה שלא יהו אומרים האילן הזה (מביא) [הביא] מות לעולם וכן הוא [אומר] ואת הבהמה תהרוגו (שם כ' ט"ו) אם האשה חטאה בהמה מה חטאה אלא שלא יהא רואים אותה ואומרים זו היא (שנסקלה) [שנתקלה] פלונית על ידה ויהיו מונין את האשה ומי הוא שמונה את חבירו נענש. אתה מוצא שרה הונת עצמה ונטלה שכרה שאמרה הנה נא עצרני ה' מלדת (בראשית ט"ז ב') אמר הקב"ה הונת את עצמך חייך את אומרת עצרני ה' בו בלשון אני פוקדיך מניין ממה שקרינן בעניין וה' פקד את שרה כאשר אמר: [וה' פקד את שרה וגו'] כך פתח ר' תנחומא זהו שאמר רוח הקודש על ידי דוד מלך ישראל לעולם ה' דברך נצב בשמים (תהלים קי"ט פ"ט) צא וראה ופתח את הפתח כל מה שיש בו בפרשת בחודש השביעי ואתה משיח (עמנו) [מתוכו]. אף שלמה [אמר] ותדבר בפיך ובידך [מלאת וגו'] לאמר (מלכים א' כ"ד וכ"ה דהי"ב ו' ט"ו וט"ז) אמרת לאבי הנה בן נולד לך [וגו'] ושלמה יהיה שמו שלום ושקט יהיה בימיו (דהי"א כ"ב ט') לא עשית כן וישב יהודה וישראל לבטח (מלכים א' ה' ה') אמרת לו והוא יבנה בית לשמי (דה"י שם י') לא עשית כן ויבן שלמה את הבית (מלכים א' ו' י"ד) הוי ותדבר בפיך ובידך מלאת אמרת לאברהם הבט נא השמימה וספור את הכוכבים [וגו'] כה יהיה זרעך (בראשית ט"ו ה') ולא עשית כן מה משה אומר להם והנכם היום ככוכבי השמים (דברים א' י') אמרת לו שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך (בראשית י"ח י') ולא זה שאמרת אלא ועוד שעשית וה' פקד את שרה כאשר אמר הוי ותדבר בפיך ובידך מלאת: וה' פקד את שרה אמר רבי אליעזר כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו שהיו המלאכים אומרים לו רבונו של עולם בדין [הוא] שיפקד אברהם שאם אין אתה פוקדו עכשיו תורתך הייתה מזוייפת היאך אלא א"ר יהודה הלוי בשם ר' שלום בן שבעים שנה היה אברהם כשהסיח הקדוש ברוך הוא עמו בין הבתרים וגזר עליו ידע תדע כי גר יהיה זרעך (שם ט"ו י"ג) (מסיחא) [משיהא] לך זרע בניך משתעבדים ארבע מאות שנה וכבר קדמה התורה לבריאת העולם וכתב בה ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה (שמות י"ב מ') והיום אברהם בן מאה שנה ואם אין אתה פוקדו (עצמו) [עכשיו] אתה מזייף את תורתך [ועוד] שאתה משהה בקץ בדין (הוי) הוא שיפקד וה' פקד: דבר אחר וה' פקד מה כתב למעלה מן הענין וה' המטיר על סדום ועמורה גפרית ואש מאת ה' מן השמים (בראשית י"ט כ"ד) חורבנה של סדום כיון שבאו המלאכים הוציאו לוט ואת שתי בנותיו היו בנות לוט סבורות שמא שחרב את העולם כדור המבול והן עומדות ומשקות אביהן (וישכבו) [ושוכבות] עמו ומתעברות הימנו כמה שכתב ותשקין את אביהן (שם שם ל"ג) א"ר אלעזר אף על פי שאין דרך האשה לעבר מן בעילה ראשונה אלא אלו שלטו בעצמן ועיברו מן בעילה ראשונה ולא מתבקשות לזנות את אביהן אלא אמרו לא ברא הקב"ה את האדם אלא על פריה ורביה והרי הוא חרב כדור המבול מהיכן יש לו להתקיים הוי לא מילט אותנו הקדוש ברוך הוא אלא לקיימו ממנו ולא היו יודעים שסדום בלבד חרבה אבל היו יודעים שאמרו המלאכים כי משחיתים אנחנו את המקום הזה (שם שם י"ג) אמר הקב"ה איני מקפח שכר כל ברייה אע"פ שלא חשבו בנות לוט מחשבה יפה אלא אני יודע את הלבבות אני ה' חוקר לב ובוחן כליות (ירמיה י"ז י') לפיכך כשהוא בא לרחוקם ריחק את עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביות אמרו המלאכים רבונו של עולם אילו הולכות ישינות עם אביהן בעילה אחת ומעמידות ממזרים בעולם והצדיק הזה מצטער כל השנים הללו בדין הוא שיפקד וה' פקד: דבר אחר וה' פקד מה כתב למעלה חורבנה של סדום שבזמן שהיתה סדום קיימה היה אברהם דר בארצות הללו והיה מקבל את העוברים ואת השבים וכיון שחרבה היה עומד ונוסע מן הארצות הללו והולך לו לארץ פלשתים כמה שנאמר ויסע משם אברהם ארצה הנגב [וגו'] (בראשית כ' א'). וישלח אבימלך מלך פלשתים (שם שם ב') כיון ששלח וחטף את שרה קפץ עליו הקדוש ברוך הוא ויבא אלקים אל אבימלך בחלום הלילה (שם שם ג') אמר ר' יוחנן [זה] אחד מן המקומות שטימא הטהור את עצמו כיון שבא ליזקק לה מיד נגלה עליו אמר לו הנך מת על האשה [וגו'] והיא בעולת בעל (שם) מה עשה לו הקב"ה יבש כל המעיינות שלו ושל ביתו ושל כל המקומות כי עצור עצר ה' בעד כל רחם (שם שם י"ח). שנה ר' אלעזר אחד הגדולים ואחד הקטנים א' האנשים ואחד הנשים וא' העבדים סתם הקב"ה את המעיינות שלהם אחד לא מהם הטיל מים ולא נפנה ולא הוציא ליחה מאפיו ולא דמעה מעיניו כולם עצורים וחתומים ומכוסים וכל כך למה על דבר שרי אשת אברהם (שם) כדי לנקות את שרה היאך אלא אחד מהם עומד עם חבירו בבוקר ואומר לו אין אתה יודע מה היה לי הלילה הזה כך וכך הגיעני ואותו אומר לו אף אני כך והם מסיחין אילו לאילו ואומר השמים עוד לילה אחד ואנו מתים היאך הייתה שרה מתנקת שהיו חוזרים ואומרים ומה שהיתה חוץ ממנו כך הגיענו אותו שהיתה ישנה אצלו צריך אתה לישאל מה משפטים נעשו בו הוי כי עצור עצר ה' [וגו'] על דבר שרי אמר לו הקדוש ברוך הוא הנך מת על האשה אשר לקחת (שם) אמר לו אבימלך רבונו של עולם הנסתרות והנגלות לפניך גלויים ולא הייתי מכיר בה שאתה הורגני ואבימלך לא קרב (שם שם ד') אלא הגוי גם צדיק תהרוג (שם) (דבר אחר) תחילה אתה דורש שהיה [אומר] הגוי גם צדיק אף על פי שאני גוי אני ירא שמים. דבר אחר הגוי גם צדיק אמר לו אם הורגני אתה אם גוי תהרוג גם צדיק אף דור המבול ודור הפלגה צדיקים היו אם כן דנת אותם בלא התראה הגוי גם צדיק תהרוג. דבר אחר הגוי גם צדיק אמר אם גוי תהרוג גם צדיק תהרוג אם הורג אתה לאבימלך הרוג אף לאברהם למה א"ר ברכיה הכהן ברבי [אמר] שאלתי אותו מה היא אשתך אמר אחותי היא חזרתי ושאלתי אותה (האשה זאת) [האשתו את] אומרת לאו אלא אחותו אני אף על פי כן שאלתי לבני ביתו ואמרו אחותו הוא הלא הוא אמר לי אחותי היא והיא גם היא אמרה אחי הוא כי בתום לבבי [וגו'] עשיתי זאת (שם שם ה') ולא היא לעצמה אלא והיא אף בני ביתם בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת (שם) אמר לו הקב"ה גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת (שם ו') ולא לך לקלס ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי (שם) אמר רבי לוי לאחד שהיה רכוב על הסוס ותינוק מושלך לפניו הסוס רץ בא לדוש הנער תפש אותו האיש הבלינו' עמד לו הסוס התחילו הכל מקלסים את הסוס אמר (לו) [להם] אותו האיש אילולי אני שתפסתי את (הסוס) הבלינו' היה חי כך אמר לו הקדוש ברוך הוא ואחשך גם אנכי אותך מחטוא לי אלא השב אשת האיש כי נביא הוא (שם שם ז') מיד אבימלך משכים ומחזירה ומכבד את אברהם ומבקש הימנו שיתפלל עליו (וותרו) [שיוותרו] והיה אברהם מתפלל וכולם מתרפאים מן עצירתם ולא עוד אלא עיברו כל בני ביתו של אבימלך וילדו זכרים שנאמר ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך ואת אמהותיו וילדו (שם שם י"ז) לאוהבו של מלך (שהיה ספינו') [שהיתה ספינתו] תפוסה כל זמן אנגריא שנים הרבה אמרו לו הספינה של אוהבך תפוסה ולא הטריח עליה לפנותה ועכשיו של אחרים הוא פונה ושלו אינה נפנית כדי הוא (תיתפנה) [שתתפנה] כך כשנתפלל אברהם על אבימלך ועל אשתו (ועמדו) [ועיברו] וילדו עמדו המלאכים מצווחים ואומרים רבש"ע שרה הייתה עקרה כל השנים הללו ואשתו של אבימלך היתה עקרה ומניין שהיתה עקרה שנאמר וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו (שם) ואין אדם מרפא אלא דבר שהוא לקוי ועכשיו נתפלל אברהם ונפקדה אשתו של אבימלך ואמהותיו ואילו נפקדו ושרה הוי עקרה בדין הוא שתתפקד אף היא הוי יפה דרש רבי אליעזר כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו וילדו (שם) מיד וה' פקד את שרה: דבר אחר וה' פקד את שרה רבי יהודה אומר פקד את שרה בבנים ויעש ה' לשרה כאשר דבר בחלב רבי נחמיה אומר וה' פקד את שרה בבן מהו ויעש ה' לשרה כאשר דבר שהחזירה לנערותה ר"ש בן לקיש אומר וה' פקד את שרה בבנים ויעש ה' לשרה כאשר דבר שלא היה לה מטרין ועשה לה מטרין: דבר אחר וה' פקד את שרה אמר רבי יהודה בר' סימון בשם ר' חנין בשם ר' שמואל בר' יצחק כל עקרות שהיו בעולם נפקדו עם שרה ועיברו עמה וכשילדה ילדו כולם עמה היא ששרה אומרת צחוק עשה לי האלקים כל השומע יצחק [לי] (שם כ"א ו') ראובן שמח ושמעון עסוק בקרדומו בשדה ומה שמחה יש לו אלא שכל עקרות שהיו בעולם נפקדו עמה היא שכתב וה' פקד את שרה ולא זו בלבד אלא כשילדה שרה כל סומא שהיה בעולם נפתח וכל פסח [נעשה] שוה וכל אלם נפקח וכל שוטה נתרפא למלך שהיה לו אוהב (והגיע) [והגיעו] שמחה המלך מבקש להראות כמה אוהבו מכובד עליו נתן (בריות) [דוריות] שיפתח הפילקיות ומהיכן אתה דורש כך דכתב ויעש אברהם משתה גדול (שם שם ח') גזירה שוה כתב הכא משתה גדול וכתב התם ויעש המלך משתה גדול (אסתר ב' י"ח) מה משתה גדול האמור להלן והנחה למדינות עשה (שם) פיתח הפילקיות אף [כאן] כל שוטה וסומא ואלם שבעולם נתרפאו אמר רבי חנינא בן לוי דבר גדול ומעולה יותר מזה שבאותו היום (נולד) [שנולד] בו יצחק הוסיף הקב"ה אור של גלגל החמה ארבעים ושמונה פעמים כנגד מה שיש בו ועל שהיה העולם הזה שלכם ושל אחרים גנזתי אותו כשיבא העולם שלכם אני מחזירו לכם והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה שבעתים כאור שבעת הימים (ישעיה ל' כ"ו) ואינו זורח אלא לכם וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה (מלאכי ג' כ'): דבר אחר וה' פקד את שרה זש"ה וידעו כל הגוים [וגו'] כי אני ה' בניתי הנהרסות נטעתי הנשמה [אני ה' דברתי ועשיתי] (יחזקאל ל"ו ל"ו) (כל) [על] מה שהיו השילטונים והשלטוניות (מחסרו') [מחסדות] את שרה (וקוראה) [וקוראים] אותה עקרה עליהם הוא אומר אני ה' בניתי נהרסות זה אברהם ושרה שהיו הרוסים ואברהם ושרה זקנים (בראשית י"ח י"א) נטעתי הנשמה לאותה שאמרה אחרי בלותי היתה לי עדנה (שם שם י"ב) אני ה' דברתי ועשיתי [וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דבר]: [דבר אחר] וה' פקד את שרה זה שאמר הכתוב כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים [כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים ואני בה' אעלוזה אגילה באלקי ישעי (חבקוק ג' י"ז וי"ח) כי תאנה וגו'] כביכורה בתאנה בראשיתה (הושע ט' י') זה אברהם ואין יבול בגפנים זו שרה ואברהם ושרה זקנים (בראשית י"ח י"א) כחש מעשה זית חדל להיות לשרה אורח כנשים (שם) ושדמות לא עשה אוכל אחרי בלותי היתה לי עדנה (שם שם י"ב) גזר ממכלאות [צאן] הלבן מאה שנים יולד (שם י"ז י"ז) ואין בקר ברפתים ותהי שרה עקרה (שם י"א ל') ואני בה' אעלוזה במה שהבטיחניע"יהמלאכים אבל שרה אשתך (שם י"ז י"ט) ומה שהבטיחני מיד עשה וה' פקד את שרה: דבר אחר וה' פקד את שרה זש"ה הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים (איוב ח' כ') זה אבימלך וכל ביתו כי עצר עצר ה' בעד כל רחם (בראשית כ' י"ח) שעצר הקדוש ברוך הוא עיני כל ביתו ולא הוציאו דמעות ואזניהם [פסקו] מלשמוע של כל בני ביתו וצאנו ובקרו ובהמתו יכול בזכות אברהם בלבד ת"ל על דבר שרה אשת אברהם (שם) טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעולם (קהלת ד' ט') (דבר אחר) [כד"א] וה' פקד את שרה לכך לא יחזיק ביד מריעים אלא מיד וירפא אלקים (בראשית שם י"ז) וה' פקד את שרה: דבר אחר וה' פקד [את] שרה שלשה מפתחות לא האמין הקב"ה לברייה לא למלאך לא לשרף לא לגדוד אלא בידו נתונים מפתח של גשמים שנא' יפתח לך ה' את אוצרו הטוב את השמים לתת את מטר ארצך בעתו (דברים כ"ח י"ב) ומפתח של תחיית המתים הנה אנכי פותח את קברותיכם (יחזקאל ל"ז י"ב) ומפתח של רחם וה' פקד את שרה וכן הוא אומר ויזכור אלקים את רחל [וגו'] ויפתח את רחמה (בראשית ל' כ"ב): דבר אחר וה' פקד זה שאמר הכתוב הזורעים בדמעה ברנה יקצורו (תהלים קכ"ו ה') זה אברהם שהיה בוכה ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא הן לי לא נתת זרע (בראשית ט"ו ג') מיד נתבשר בבנים כי ביצחק יקרא לך זרע (שם כ"א י"ב) הוי ברינה יקצורו: וה' פקד הרבה פקידים יש שנתפקד ולא עשה ויש שנתפקד ועשה פקדתי לאדם הראשון ולא עשה ומעץ הדעת [וגו'] לא תאכל (שם ב' י"ז) ואכל ותאכל מן העץ אשר צויתיך [לאמר] לא תאכל ממנו (שם ג' י"ז) פקדתי למלאך המות ועשה גזרתי עליו כי עפר אתה ואל עפר תשוב (שם שם י"ט) וכך היה לו ויהיו כל ימי אדם אשר חי [וגו'] וימת (שם ה' ה') פקדתי לדורו של אנוש ולא עשה אלא הכעיסוני ואז הוחל לקרוא בשם ה' (שם ד' כ"ו) ופקדתי לאוקיינוס ועשה הקורא למי הים וישפכם (עמוס ה' ח') פקדתי לדור המבול ולא עשה אלא אמרו אין אנו צריכים לעבודתו ויאמרו לאל סור ממנו (איוב כ"א י"ד) פקדתי לארובות ולתהום ועשו נבקעו כל מעיינות תהום רבה (בראשית ז' י"א) פקדתי לדור המגדל ולא עשו אלא אמרו הבה נבנה לנו עיר (שם י"א ב') פקדתי (לשונות) [ללשונות] ועשו כי שם בלל ה' שפת כל הארץ (שם שם ט') פקדתי לסדומיים ולא עשו אלא עמדו במידתן ואנשי סדום רעים וחטאים (שם י"ג י"ג) פקדתי לאש וגפרית ועשו וה' המטיר על סדום ועל עמורה אש וגפרית (שם י"ט כד) פקדתי לאברהם ועשה וילך אברם כאשר דבר ה' אלקים (שם י"ב ד') לפיכך פקדתיו ולבני ביתו ליתן להם מתן שכר וה' פקד את שרה: דבר אחר וה' פקד יש פקידה לברכה ויהי מאז הפקיד אותו [וגו'] ויברך ה' את המצרי [וגו'] ויהי ברכת ה' וגו' (שם ל"ט ה') יש פקידה של ליקוט עצמות פקד יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי (שם נ' כ"ה) ויש פקידה של גאולה פקד פקדתי אתכם (שמות ג' ט"ז) ויש פקידה של אמנה ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' (שם ד' ל"א) ויש פקידה של רוח יפקוד ה' אלקי הרוחות (במדבר כ"ז ט"ז) ויש פקידה של מניין אלה הפקודים אשר פקד (שם א' מ"ד) ויש פקידה של מלחמה פקדתי את אשר עשה (לך) עמלק (שמואל א' ט"ו ב') ויש פקידה של לוחצים ופקדתי על כל לוחציו (ירמיה ל' כ') יש פקידה של ערלים ופקדתי על כל מול בערלה (שם ט' כ"ד) יש פקידה של לובשי כלאים (ופקדתי על השרים ועל כל לובשי כלאים) ופקדתי על השרים [וגו'] ועל כל הלובשים מלבוש נכרי (צפניה א' ח') ויש פקידה לפרוע מן ע"ז ופקדתי על בל בבבל (ירמיה נ"א מ"ד) יש פקידה על (הרי מועדות וגו') [העדרים שנאמר על הרעים] חרה אפי ועל העתודים [אפקוד כי פקד ה' צבאות את עדרו וגו'] (זכריה י' ג') יש פקידה של שובע כי פקד ה' עמו לתת להם לחם (רות א' ו') יש פקידה של ישועה זכרנו ה' ברצון עמך ופקדני בישועתך (תהלים ק"ו ד') יש פקידה של חיים חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי (איוב י' י"ב) ויש פקידה של ארץ פקדת הארץ ותשוקקה (תהלים ס"ה י') [יש פקידה] של מלאכים יפקוד ה' על צבא המרום במרום (ישעיה כ"ד כ"א) יש פקידה של לויתן יפקוד ה' בחרבו הקשה [וגו'] על לויתן נחש בריח (שם כ"ז א') יש פקידה של אומות שנאמר ואתה ה' צבאות אלקי ישראל הקיצה לפקוד כל הגוים ואל תחון כל בוגדי און סלה (תהלים נ"ט ו') ויש פקידה של בנים וה' פקד את שרה כאשר אמר: