ערוך השולחן יורה דעה רצד

א. כתיב בפ' קדושים וכי תבואו אל הארץ