עקדת יצחק מח

השער השמונה וארבעיםעריכה

יבאר התועליות המגיעות ליחס לו ית' בואו במשכן עם היותו נמנע אצל השכל. וההוראות אשר במעשה המשכן מתמונת העולם וחידושו כנדבת רוח ה' ואופני הנהגתו:

הערותעריכה