עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/89

דף זה לא עבר הגהה


מגילה פ"ב ה"ד, יבמות פ"א ה"ד פ"ז ה"ד, קידושין פ"א ה"ה, נדרים פ"ב ה"ד פ"ד ה"ה פ"ו ה"ג פי"א ה"א, סוטה פ"ה ה"ב פ"ו ה"א פ"ח ה"י. גיטין פ"ז ה"א, הוריות פ"ג ה"ד.

ובשם ר' אבמרי נזכר דמאי פ"ב ה"א, בכורים פ"א ה"ג, שבת פ"א ה"ב, עירובין פ"ג ה"ג פ"ז ה"א, יומא פ"ח ה"א, תענית פ"א ה"ו, יבמות ספ"א, כתובות פ"ד ה"ה, סוטה ספ"ו, סנהדרין פי"א ה"ז שבועות פ"א ה"ד.

מי היו רבותיו לא מצינו בשום מקום זולת בסוטה פ"ו סה"א, ר' אבא מרי בעי תמן אמר ר' חזקיה ר' אבהו - ובא הוא אמר היכין וכו', וביצה פ"ה ה"ב אמר לר' מתניא הדא היא דאמר ר' יעקב בר זבדי בשם ר' אבהו.

חביריו מצינו ר' אליעזר (בר' יוסי האמורא) ור' מתניא, כביצה פ"א סה"ז ר' אליעזר ור' אבא מרי ור' מתניא הורי פיתא לארסקינס בשיבתא שמא יצרכו לו הרבים. (וכמובא הירושל' נו: ואמר שהכונה שהתירו לשאת אותו בשבת ע"ש). וביצה פ"ה ה"ב ר' אבא מרי ור' מתניה הוו יתבון וכו', וכבר בארתי שמה שאמרו גיטין לד: א"ל ר' אבא ג' לרב אשי, רבי מרי ור' אלעזר קיימי כוותך, הוא ר' אבא מרי ור"א בנו של ר' יוסי חבירו דר' יונה, ועיין ערך ר' אבדימי.

ובגיטין פ"ז ה"א חולק עם ר' בנימין בר לוי.

ובשקלים פ"ב סה"א מחלוקת ר' פנחס בי ר' חנינא עמו.

ובמגילה פ"ב סה"ד, עולא בירייה ר' לעזר בשם ר' חנינא רגיל (צ"ל רי"בל כי כן הוא במגילה ס. שעולא ביראה וגם ריב"ל אמר כן) צריך לקרותה בלילה ולשנותה ביום, הוינן סברינן מימר לשנות משנתה א"ר אבא מרי בבלייה לשנות קרייתה, והמפרשים פי' בבלייה מן בבל וכן רוצה לפרש הרב בעל משפחות סופרים, אבל שגגה יצאה מהם כי ר' אבא מרי לא היה בבלי וגם לא דיבר עם עולא ביריי, ופשט הפשוט שר' אבא מרי מתרץ בתירוץ המובא בבבלי ע"ש רחב"א "שלשונות" הכונה לקרא שנית פי' שצריך לקרא המגילה ב' פעמים, וזה ברור.


אבא מרי

כן רגיל רבה בר"ה לומר כשמזכיר את אביו שהיה רבו כגיטין כט:, סנהדרין ה. ובסה"ד חשב שהוא שם אמורא ושגגה היא שיצאה מלפני השליט.


ר' אבא מרי אחוה דר' יוסי (חבירו דר' יונה)

גם האמורא הזה נזכר לפעמים בשם ר"א מאי כתרומות ספ"ח, ערלה רפ"ג, פסחים ספ"א פ"ב ה"א יא:, מגילה פ"ד ה"א, שקלים פ"ב ה"ד, כתובות פ"ו ה"ה, נזיר ספ"ה.

ובשם ר' אכמרי אחוה דר"י כברכות פ"ז סה"א, שבת פ"ג ה"ו פ"ט ה"ד, תענית פ"א ה"ג.


ר' אבא מרי בצלאה

נזכר מד' שמואל פי"ג, אבל המאמר נובע מירושלמי ברכות פ"ז סה"א ושם ר' אבא מרי אחוה דר' יוסי.


אבא מרי ריש גלותא

נזכר נדה סז: שאשתו כעסה עליו ולא רצתה לילך לטבילה ואזל ר"נ בר יצחק לפייסה. ובסע"ז שהיה בן מר עוקבא ריש גלותא ורבא ורבינא חכמים שלו, אך ידוע שכל דבריו מקוטעים ומשובשים וחסרים, ובסה"ד מביא מתשובת מהרש"ל ס"ו שרב נחמן היה חתנו, ובמחילה מעצמותיו הקדושים שחשב שר"נ בר יצחק הוא חתניה דבי נשיאה כדעת רש"י וכבר בארנו בערך ר"נ שגם דעת רש"י שר"נ בר יעקב היה חתניה דבי נשיאה ולא ר"נ בר יצחק.