עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/86

דף זה לא עבר הגהה


אבא בר קורייה

נזכר ב"ר פי"ט-ג ואולי הוא אבא חליפא קרויא.


אבא בר קפרא

כן מצינו בקה"ר פ"א ספ"ג ששמו של בר קפרא היה אבא ועיין ערך בר קפרא.


אבא בריה דרבה בר רב הונא

בסוטה מט. ר"ה מצא תמרא שמינה ונתנה לרבה בריה אתא אבא בריה ונתנה רבה לבריה אבא ואמר ר"ה לבנו שמחת את לבי והקהיתה את שיני, אך מרש"י משמע שהיה גרסתו סתם אתא בריה.


ר' אבא בר שילא

ערך רבה בר שילא.


ר' אבא בר שמואל

הוא רבה בר שמואל עיין ערכו, ונזכר בשם זה ב"ב טו:, עירובין יג: לגרסת דק"ס, זבחים קה. ובסנהדרין פ"ג ה"מ.


ר' אבא בר שומני

בעירובין סד. הוא וחברו רב מנשיא בר ירמיה מגיפתי או מדפתי הוו קא מפטרי מהדדי אמעברא דבנא יופטי, אמרו כל חד מינן לימא מלתא דלא שמיע לחבריה דאמר מרי בר ר"ה וכו'.

וכבר בארנו בערך רב מנשיא ב"י שהיה לערך בזמן רב אשי, ודלא כמשפחות סופרים שהיה ר' אבא בר שומני בדור השני, ובדק"ס מביא גרסאות שונות, רבה שימי או שימני, וביוחסין השלם גרס רבא בר שומני.


אבא בנו של רבן שמעון בן גמליאל הנהרג

יסופר ממנו ביבמות מו. שנשא את בת אחיו רבן גמליאל והיה לו אשה אחרת ומת בלא בנים ואשתו בת אחיו היתה איילונית ולכן יבם ר"ג אחיו את צרתה.


אבא בר תחליפא

אמורא נזכר פ"א בבבלי ופ"א בירושלמי ובאמת לא היה אמורא כזה. בעירובין סג. נזכר ר' אבא בר תחליפא ביחד עם ר"א מהגרוניא, שם צ"ל ר' אחא בר תחליפא כדאמרו שם להלן באותו שנין וכן הוא הגרסא בדק"ס, ומה שמצינו בירושלמי מע"ש פ"ס ה"ז חייא בר בון אבא ב"ת בשם ר' הושעיה, צ"ל אדא בר תחליפא כשם להלן באותו ענין, ומה שנמצא עירובין מ. רבא בר תחליפא אמר לרבינא כבר בארנו שהיה כתוב רב"א והא רב אחא בר תחליפא, ומה שמצינו שבת קב:, חולין מה: מט. רבה או רבא בר תחליפא כבר בארנו בערכו שהוא היה תלמידו דרב וזה ברור.


אבא גוריא, אבא גוריון

או אוריון איש ציידן בערך גימ"ל.


ר' אבא דמן חיפה

נזכר אך בשבת מה: שר' אבא ור' אסי אילקעו לגביה.


ר' אבא דמן יפו

ערך ר' אדא דמן יפו.


ר' אבא דמן עכו

הוא היה הריש בעיר עכו העומדת על גבול א"י לצפונה העומדת על שפת הים, ור' אבא כשעלה לא"י מבבל (שבבל בצפונה דא"י קיימי כב"ב כה: וגיטין ו. ובתוס' שבת סה: חולקין על רש"י, ובבכורות נה: כתבו התו' שהיא במזרחית צפונית, ובס"הד מביא מיוחסין ר' אבא דמן עמו כפי' מקום שנהגו ותמה ע"ז בסה"ד, ופשט הפשוט ששם מפורש נא. שעכו היא חוץ לארץ.) כשבא לעכו יסופר בע"ז לד: ההוא ארבא דמורייסא דאתי לגמילא דעכו אותיב ר' אבא דמן עכו נטורי בהדה א"ל ר' אבא (ותיבת רבא הוא ט"ס או שהוא ר"ח ר' בא) עד האידנא מאן נטרה, וככתובות כב. אר"ז הא מלתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתה.

וכפי הנראה יען העיר עכו היתה יושבת על הספר לכן עזב ר' אבא את