עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/85

דף זה לא עבר הגהה


רבא בר עולא כי המאמר נובע מיבמות סב: שאמר רבא בר עולא השרוי בלא אשה שרוי בלא שלום, ובר"ה פ"ד ה"י ר"ז ר' אבא בר עילאי בשם רב צריך להריע מתוך פשוטה.


ר' אבא בר פפא

היה בבלי חבירו דר' זירא כב"מ מג: שא"ל ר"ז כי אזלת להתם (לא"י) אקיף אסולמא דמור ועול גבי ר' יעקב בר אידי ובעי מיניה אי שמיע ליה לר' יוחנן וכו', ובא לא"י בזמן ר' יוחנן כי ר"ז שעלה אח"כ מצא עוד את ר"י, ובר"ה רפ"ד יזפר מעשה מר"י ור"ל מה שקרה להם עם כהנא, ובעירובין סג: שאמר לא נענש יהושע אלא - ואמר ר' יוחנן מלמד וכו' (וכל זה הוא דבריו של ר"א ב"פ), וב"ק פ. אמר משום ר' אדא בר פפא ואמרי לה משום ר' חייא ב"פ ואמרי לה משום ר' אחא ב"פ.

ובשבת ס: מצינו רבא בר פפא ונזכר אחר ר' אבהו וקודם רבה בר"ה, אך גרסת הרי"ף שם רפרם ב"פ.

האומרים בשמו מצינו ר' פנחס כברכות רפ"א, ור' פנחס הכהן מד' תהלים פל"ב-ב.

והגאין בעל בית ועד לחכמים רוצה לומר שהוא אבא מר בר ר"פ ושגגה היא כי האחרון היה מאוחר ובימיו כבר נחרבו כל ישיבות א"י.


ר' אבא (הכהן) בר פפא

נזכר במ"ד פט"ו-ז ותנחומא בהעלותך-כ יספר על עצמו כשהיה רואה סיעה של בני אדם היה הולך בדרך אחרת שלה להטריח עליהן לעמוד מפניו, וכשבא לפני ר' יוסי בר זבידא (הוא חבירו דר' יונה) א"ל צריך אתה לעבור לפניהם ויעמדו מפניך ואתה תביאם לידי י"ש, ומזה אנו רואים שהיה בדור הרביעי, אבל ר' אבא בר פפא היה בדור השלישי עם ר"ז.


ר' אבא (או בא) בריה דר' פפי

נזכר אך בירושלמי, והרוצים לומר שהוא בנו של רב פפי חתנו של ר' יצחק נפחא טעות הוא בידם כמו שבארנו שם שבימי רב פפי כבר נחרבו ישיבות א"י ובאו כולם לבבל וא"כ איך יהיה בנו בא"י ונזכר אך בירושלמי, וזאת שנית שזה נזכר תמיד בשם "רבי" וחתנו דר"י נפחא בשם "רב" אבל זה ר' אבא היה תלמידו דר' יוסי ב) כנדה פ"ב סה"ח שבעי ממנו, ובגיטין פ"ה ה"א הוא ור' יודן ור' מנא שקלי וטרי לפני ר' יוסי.

ומצינו שאומר הלכה בשם ר' חמא בר חנינא כעירובין ספ"ז.

חביריו מצינו ר' אבא מרי כעירובין פ"ג ה"ג.

ר' יודן כגיטין פ"ה ה"א.

ר' יצחק בר נחמן כעירובין פ"ה ה"ז.

ור' מנא ב) מצינו שדן לפניו בהלכה כשבת רפ"ג.

ובעניני אגדה מצינו אותו תמיד ביחד עם ר' יהושע דסכנין בש"ר לוי כברכות פ"ד ה"א, תענית פ"ד ה"א, יומא פ"ד ה"א, מגילה פ"א הי"א, מו"ק פ"ג ה"ה, סוטה פ"ב ה"ב, וכמה פעמים במדרשים הנובעים מירושלמי.

ומצינו שהיה עבד לה אפטרה כסוטה פ"א ה"ז ופי' המפרשים שהוא ענין דרשה ברבים בשעת הפרידה מחברים או מכנסיה של חכמים כדמצינו ברכות יז. כי הוו מפטרי מהדדי.

מאמריו מצינו מלבד מה שמובא לעיל. ברכות פ"ב ה"ג פ"ו סה"ה, בכורים רפ"ב, עירובין רפ"א ספ"ב פ"ג ה"ג ה"ז פ"י ה"ט, תענית פ"ד ה"א, מגילה פ"ג ה"ד, סוטה פ"א ה"ז, גיטין פ"ה ה"א, נדה פ"ה סה"ה.

האומרים בשמו מצינו אך בפד"כ קסג. ר' אחא בר אבין בר בנימין, אבל בויק"ר פי"-ה גרסא אחרת.