עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/73

דף זה לא עבר הגהה


פג:, כתובות פ., קידושין כד:, ב"ק יח:, ב"מ קב:, ב"ב ס. פ: קה: קנב., מכות כג., ע"ז כ: עה., סנהדרין נז. עד: צז., זבחים פז..

או אמרי דבי רב בב"ק כז:, או בי רב אמרי כפסחים מב., חולין ל: מה:, או דבי רב אמרי כשבת טו:.

וכל הספיקות היו שולחים משם לשמואל וזה שמצינו שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו כגיטין סו: פט., ב"ב קנב:, סנהדרין כד., שבועות מו..

וכשנפטר שמואל ז' שנים אחר רב שנת תקסה' אז הוקם רב הונא תלמודו הגדול בסורא על כסא רב ורב יהודה יסד ישיבתו הגדולה בפומבדיתא כדמובא באגרת דרב שרירא גאון ח"ג פ"ב.


ר' אבא בר איבו

נזכר ש"ר פמ"כ-ד, א"ר ברכיה בשם ר' חלבו בשם רב חנן (או ענן) בר יוסף בשם ר' אבא בר איבו, וכן נזכר במ"ר פ"ה-ה, ויען שרב לא נזכר בשום מקום בשם אביו לכן נראה שהוא הנזכר גיטין לב. בשם רבה בר איבו בשם רב ששת, ודעת הר"ש בובר באוצר הספרות שנה ד' צד 168 שהוא ר' אבא בר אבינא.


ר' אבא בר אלישע

נזכר ב"ר פ"פ-ז ומד' תהלים פכ"ב-כב שמוסיף על דברי ר"ל, ודעת הר"ש בובר כי הוא הנזכר ביוחסין בשם ר' אבא בר אלישיב בזמן ר' מני בריה דר' יונה, ולא נמצא זכרו בשום מקום, ובתענית כב: נמצא אך ר' יצחק בר אלישיב שר' מני היה שכיח גביה, ובויק"ר פל"ה-ו מצינו ר' אחא בר אלישיב.


ר' אבא בר אלישיב

ערך ר' אבא בר אלישע.


ר' אבא בר אמי

נזכר ב"ר רפ"ה, ר' ברכיה בשמו.


ר' אבא בר ביבי

נזכר ילקוט אמור רמז תרמה', אבל המאמר נובע מויק"ר פ"כט-י ופדר"כ קנה. ושם ר' אבא בריה דר' פפי.


ר' אבא בר ביזנא

נזכר ב"ק פ"ה ה"ז, ר' בא בר ביזנא ר' יסא בשם ר' יוחנן, לענין הלכה, ובב"ר פ"נח-ז ר' אבא בר ביזנא אומר פרגמטיא נפק.


ר' אבא בר בינה

ערך ר' אבא בר אבינא.


אבא בר בנימין

היה דר בא"י בעיר ארבל (בספר כו"פ שעור ארבל כחצי שעה מטבריה), כשביעית פ"ו סה"ג ר' אבהו בא לארבל ואתקבל גבי אבא בר בנימין, וכבר אמרנו שבי"ת ומי"ס מתחלפין לא רחוק הדבר לומר כי הוא הנזכר גיטין כט: בשם אבא בר מניומי, שאחד שלח גט ע"י שליח וצוהו שיתן הגט לאבא בר מניומי כי הוא מכיר את האשה, וכשבא השליח מצא את ר' אבהו ורח"בפ ור"י נפחא ואמרו לו מסור מילך קמן דבי ייתי אבא בר מניומי נתביניה ליה, אבל אין סברא לומר שהוא אבא בריה דרב בנימין בר חייא, יען כי האחרון נזכר תמיד בשם בריה "דרב בנימין" וכן אין זה אבא בר מניומי שמצינו אותו תמיד עם אמוראי דבבל.


אבא בריה דרב בנימין בר חייא

ערך אבא בריה דרב מנימין בר חיייא.


ר' אבא בן דוסאי

ערך אבא יוסי בן דוסתאי.


אבא בר בר חנא

כן נזכר תמיד רבה בב"ח בירושלמי, ששמו היה אבא כמפורש ב"ב עה..


אבא הכהן בר דלייה

ערך אבא כהן ברדלא.


אבא בר הונא או ברב חונה

כן נזכר רבה בר רב הונא בירושלמי כתרומות פ"א ה"ד, שבת רפ"יא, עירובין פ"א