עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/222

דף זה לא עבר הגהה


ימים וחי קרוב לשבעים.

אשתו לא נזכרה בשום מקום זולת ברכות כז: שנמלך עמה אם לקבל עול הנשיאות ומתשובתה אנו רואין שהיתה חכמה. וילדה לו בן גדול בתורה בשם ר' ישמעאל כיומא פה..

ונצר משרשיו מצינו מנחות נג. ר' עזרא בר בריה דר' אבטוליס שהיה עשירי לר"א בן עזריה.

מקום פטירתו לא נמצא בשום מקום, ואך מצינו במשנה סוף סוטה שאמרו משמת רא"בע פסקה העוזר מן החכמים, ושם בגמרא בלשון בטלו עטרות חכמה שעטרת חכמים עשרם.


ר' אלעזר בן ערך

היה אחד מחמשה התלמידים הגדולים דרבן יוחנן בן זכאי כאבות פ"ב מ"ח ורי"בז אמר עליו שהוא כמעין המתגבר, (ובאבות דר"נ קראו נחל שוטף), ולפי דברי אבא שאול שהוא מכריע את כל תלמידו דרי"בז, וכשאמר להן רי"בז צאו וראו איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם אמר ר"א בן ערך "לב טוב" ולהיפך "לב רע" ואמר רי"בז רואה אני דבריו שבכלל דבריו דבריכם, ושם מי"ד מובא מאמרו היקר שאמר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ובחגיגה יד: וירושלמי חגיגה רפ"ב שר"א בן ערך היה מחמר אחר רי"בז ובקשו שישנה לו פרק אחר במעשה מרכבה, ורבו הרשה לו שהוא ידרוש - פתח במעשה מרכבה ודרש וירדה אש מן השמים - עמד רי"בז ונשקו על ראשו ואמר ברוך ה' אלקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו כמותך אתה נאה דורש ונאה מקיים, ובשבת קמז: שקראוהו ר' נהוראי יען שהיה מנהיר עיני חכמים בהלכה, ובא"דרנ פ"יד-ו שפ"א מת בנו של רי"בז ונכנסו כולם לנחמו ומכל תנחומיהם לא נתקררה דעתו אך מתנחומי ר"ע בן ערך וא"ל בני נחמתני, ובמד' תהלים פ"א-יט אמר שהיה יועץ עצות ומתקיימות ומצליחות. ואחר כל תהלות ותשבחות שרבו אמר עליו ואשר באמת קוו עליו שהוא יהיה כוכב מזהיר בשמי היהדות לא נתקיימה, ע"י עצת אשתו כאשר יסופר שבת קמז: וא"דרנ ספ"יד וקה"ר פ"ז-ז שכשנפטר רי"בז הלכו כל תלמידיו ליבנה (מקום הסנהדרין), אך הוא הלך אצל אשת לאמאוס או דיומסות מקום רחצה ותענוגים והוא סבר שחביריו ילכו אצלו יען שהיה הגדול שבהם, וכאשר ראה שהם לא יבאו אצלו יען שהיה הגדול שבהם, רצה לילך אליהם, אך אשתו שאלו מי צריך למי, אמר לה הן צריכין לי, אמרה לו מי דרכו לילך אצל מי העכברים אצל החמת או החמת אצל העכברים, ושמע לעצתה עד ששכח תלמודו, ופ"א באו חבריו אצלו ולא ידע אפילו מהו לפתן, וכשרצה למקרא החודש הזה לכם הוא החרש היה לכם, עד שבקשו עליו רחמים והדר תלמודיה והיינו שאמר ר' נהוראי (הוא ר"א בן ערך) הוי גולה למקום תורה.

ולכן לא נשאר לנו מתורתו אך הלכות אחדות, בדמאי פ"ז ה"ז ותוספתא תרומות ספ"ה, וביבמות פ"ב ה"א סובר דמאמר קונה קנין גמור, וכן נזכר חולין קו. וידיו לא שטף במים אר"א בן ערך מכאן סמכו חכמים לנט"י מן התורה, ובאגדה נזכר במכלתא שמות סוף פקודי, ספרא מצורע קמב.

וכפי הנראה נפטר קודם כל חביריו כדמובא בתוספתא נדרים פ"ו שא"ל ר"א לר"ע חבל עלך שאילו היית בימי ר"א בן ערך והשבת תשובה וכו'.