עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/213

דף זה לא עבר הגהה


אמר ג' תקיעות ע"ג המזבח, ובזבחים מח. יכול יהא פסח טעון צפון, ושם נט. צפונה שיהא צפון פנוי מכלום, ושם סא. מה ת"ל ג' פעמים אבנים, ומנחות קז. הרי עלי נחושת לא יפחות מצינורא.

ובמנחות פ"ט מ"ג אמר אפילו מנחה של ס' סאין, ושם פ"ה מ"ו אלו טעונין תנופה כדברי רא"בי, בכורות פ"ג מ"א בהמה גסה ששפעה וכו', ערכין ספ"ב אין עולין למנין ואין עומדין על הדוכן, כריתות רפ"ב גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו הדם.

וכן פסחים לט: ר' אלעאי אומר משום ר' אליעזר - וכשבאתי לפני רא"בי הודה לדברי, וכן סוטה פ"ט מ"ד שחולקין ר"א ור"ע ורא"בי בענין מדידת החלל, וכן כלאים פ"ו מ"ב מחלוקת רא"בי ור' אליעזר, ובכלים פ"ז מ"ג חולק עם ר' ישמעאל, ובסוטה ג. שר' ישמעאל סובר כרא"בי, ובטהרות ספ"ג ראב"י מטהר בכלב מובא בתוספתא שם ר' אילעאי אומר כן בשמו ובתוספתא שבת פ"יד העיד ר' יוסי משום רא"בי וכן הוא שבת קכה..

וב"ב י: וע"ז יז: אומר רא"בי לא יתן אדם פרוטה לארנקי של צדקה אא"כ ממונה עליה (ת"ח) כר' חנינא בן תרדיון, ולדעת הרמ"בם היה ג"כ בדור החורבן, ובשבת קנ: אומר ר"א בן אנטיגנוס בשמו וככל אלו נוכל לידע בבירור שהמה שייכים לר"א בן יעקב הראשון. אבל,


ר' אליעזר בן יעקב

השני היה תלמידו דר"ע כב"ר פ"סא-ג שקא חשיב ז' תלמידיו האחרונים ר"מ ור' יהודה - ורא"בי, וביבמות צג. אמרו ר"מ כרא"בי ורא"בי כר"ע. ומצינו אותם תמיד ביחד כירושלמי כחגיגה פ"ג ה"א כשנכנסו ז' זקנים לעבר השנה בבקעת רימון ר"מ - ורא"בי, וכן מצינו בשהש"ר פ"ב-ה בשלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושא ר' יהודה ור' נחמיה, ר"מ - ורא"בי, וכל זה היה כמה שנים אחרי הריגת ר"ע וחביריו ואז הוקל מעט הגזירות ונתקבצו כל תלמידי ר"ע למק"א וזה היה עוד טרם שעלה רש"בג לנשיאות. ומצינו הרבה הלכות במשניות ובגמרא שנדע בבירור שהמה שייכים לרא"בי השני, כנגעים פ"י מ"ד, סוטה מה., ערכין יז: חולק עם ר' יהודה, ובפסחים ב: חולק עמו פ"אפ, ובכורים פ"א מ"ה, קידושין פ"ד מ"ז חולק עם ר' יוסי, ובקידושין כה: מחלוקת ר' יהודה, ר' יוסי ורא"בי, ובפסחים לב. חולק עם ר"א חסמא פא"פ, ובכתובות מח. חולק עם ר' אלעזר, ובסוטה לז. חולק עם ר' יאשיה, ובכלאים פ"ה מ"ט, עירובין רפ"ו, נדרים פ"ג מ"א ושם בגמרא כד. חולק עם ר' מאיר, ובר"ה ד: מחלוקת ר"ש, ר"מ ורא"בי בדין בל תאחר, ובשביעית ספ"ד, פסחים ב:, קידושין יז., חולין יח. מחלוקת ר"ש ורא"בי, ובתרומות פ"ג מ"ה חולקין ר"ש, ר"א חסמא ורא"בי, ופרה פ"ט מ"ב ר"ש ורא"בי אומרים, וב"מ סב., זבחים סה. ר' נחמיה ורא"בי אומרים, וכן בספרי חוקת ס"ח מצינו אותו ביחד עם ר"מ, ר' יהודה ור' יודי, וכן מאמרו באבות פ"ד מי"א נסדר אחר דברי ר"מ.

ומצאתי שגם עם רש"בג חולק, כי בכתובות פ"ה מ"ה מחלוקת ר' אליעזר עם רש"בג בענין מלאכות שהאשה עושה לבעלה ואמרו שם בגמרא סא: הלכה כר"א, והקשו שם בתוס' והא קי"ל בכ"מ ששנה רש"בג במשנתינו הלכה כמותו ותרצו שאין זה (רש"בג) אותו שהיה בימי ר' אליעזר (אך רש"בג הנהרג), וקשה מאוד להבין דבריהם הקדושים אם גם נאמר שזה רש"בג הוא הראשון עדיין יקשה שר"א לא היה גדול הדור בחיי רש"בג שיחלוק עליו, ומצאתי במתניתא דבני מערבא גרסא יקרה שגורס במשנה ר"א