עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/190

דף זה לא עבר הגהה


תנחומא לך-א, וירא-כ, משפטים-א, תשא-יד, (בהר-ג שב"ג בשמו), מד' תהלים פ"ד-ג, פ"ה-י, פ"ט-יא, פצט-ג, ומה שמצינו יומא נג: שאמר בשם רי"בל - אמר לו רב מרדכי הוא ט"ס כי רב מרדכי היה תלמידו דרב אשי כביצה ו.. וגרסת ר"ח עיקר שגורס דברי רב מרדכי שם אחר דברי ר' חייא בריה דר"ה, וכן נזכר בזמר מדה"נ בראשית פ' תוצא.


ר' אלכסנדרי בר חנאי

נשאר לנו ממנו מאמר יקר בויק"ר פ"יט-ב א"ר אלכסנדרי בר חנאי ר' אלכסנדרי קרובה, אם מתכנשין כל באי עולם להלבין כנף אחד של עורב אין יכולין כך אם מתכנסין כל או"הע לעקור ד"א מן התורה אין יכולין, וביוחסין גרס ר' אלכסנדרי בר חגרי, ובשהש"ר פ"ה-יא גרס ר' אלכסנדרי בר הדרין ור' אלכסנרדי קרובה, (ופי' מת"כ שליח ציבור שאמר פיוטים וקרובץ).


ר' אלכסנדרי דצדוקא

(הוא שם מקום)

נזכר דמאי פ"ב ה"ב ור' זעירא שלח שאלו.


ר' אלכסנדרי קרובה

ערך ר' אלכסנדרי בר חנאי.


אלם

יוסף בן אלם כה"ג נזכר יומא יב:, ובירושלמי סוף הוריות נזכר אך בשם בן אלם, וביומא פ"א ה"א-ד בשם בן אלים.


אלנתן

ערך בר אלנתן (נחושתא בת אלנתן, מלכים ב' פ"כד-ח).


אלעזר

ר' אילעאי בר' אלעזר שבת ס., ר' יוחנן ב"א פסחים נא., ר' יונתן ב"א שבת מט., ר' יצחק ב"א שבת כט:, ר' ירמיה ב"א ברכות נח., ר' ישמעאל בן אלעזר שבת לב., ר' נחמיה בן אלעזר איכ"ר פ' ולא זכר הדום, ר' שמעון בן אלעזר התנא הנודע.


אלעזר

נזכר שקלים פ"ה מ"א שהיה ממונה בבית המקדש על הפרוכת.


אבא אלעזר

נזכר חגיגה טז: וספרא ויקרא רפ"ב שאמר ר' יוסי סח לי אבא אלעזר (ופר"שי כך שמו) פ"א היה לנו עגל של זבחי שלמים וכו', ומזה משמע שראה עוד את בה"מק בבניינו.


ר' אלעזר אבוי דר' יצחק בר נחמן

נזכר ב"ב פ"ח ה"א שאמר בשם ר' הושעיא ובל"ס צ"ל אחוי דר"י ב"ג.


אליעזר איש ביריא

נזכר עירובין נה: תניא אליעזר איש ביריא אומר.


ר' אלעזר בוצראה

איכ"ר פ"ד פ"ג, הוא ור' תנחום אומרים בשם ר' אחא.


ר' אלעזר בר אבינא

נזכר יבמות סג. שאמר אין פורעניות באה לעולם אלא בשביל ישראל, וברכות ד: א"ר אלעזר א"ר אבינא כל האומר תהלה לדוד וכו', וצ"ל ר"א בר אבינא וכן הוא גרסת ע"י ודק"ס, וכן נזכר ברכות פ"א ה"ה-י, וב"ר פ"צח-ב ר' יהודה בשמו והוא ר' יודן כדמובא המאמר במ' תהלים פ"לא-ז, ובריש פס' דר"כ מצינו ר' תנחום חתניה, ובשהש"ר פ' באתי לגני גרס ר' מנחם חתניה.


ר' אלעזר בר אבין

נזכר ש"ר פ"מז-ה, אך צ"ל ר' ברכיה ר' אלעזר ור' אבין בשם ר"מ כדמובא המאמר ב"ר פ"מח-יד.


אלעזר בן אחוי

נזכר ב"ר פ"צה-ג.


ר' אלעזר בן אנטיגנוס

(אמורא דא"י בדור השני).