עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/186

דף זה לא עבר הגהה


נזכר שבת לט., עירובין ק:, ובפסחים פג: בר חיננא. ובחולין צ: בר חנינא ושם משמע שהיה קודם רב אשי ולפי סדרי הדורות היה נכד רב איקא אבוה דרב אחא.


רב איקא מפשרוניא

נזכר עירובין קד. שרמי לרבא, וגרסת היוחסין מובא בדק"ס מכ"י רב איקא בר חנינא.


אישתתא

רב יהודה בר אשיתתא עירובין נב..


איתי

רבא בר איתי ב"מ יד..


רב איתי

ערך רב אסי חבירו דרב אשי, ובערך אתי.


ר' אלוני בר טברי

(לאלון משפחת האלוני, במדבר פ"כו-כו)

נזכר ש"ר פ"מד-ה אמר בשם ר' יצחק.


אלינתן

ר' נחוניא בן אלינתן איש כפר הבבלי עדויות פ"ו מ"ב.


אליפוסה

נזכר תרומות פ"א ה"ב שנתן מעשר לר' שמעון בר אבא, וא"ל מתוקניה הן, ושאל לר' יוחנן א"ל אליפוסה אחינו נאמן הוא.


אליקים

(אליקים בן יאשיהו המלך, מלכים ב' פ"כד-לד)

ר' יוסי בן אליקים ברכות ט:, ר' שמעון בן אליקים כתובות נ:.


רב אליקים

שמעיה דרבא כע"ז נז:, ובמד' תהלים פ"א-כב נזכר ר' אליקים.


ר' אלישיב

(אלישיב כה"ג, נחמיה רפ"ג).

לא נזכר בשום מקום בהלכה או באגדה ונזכר אך מו"ק כה: כשמת ר' אלישיב איחתר שבעים מחתרתא בנהרדעא ואפשר לומר כי הוא הנזכר ב"ב כט. שאמר אביי אלא מעתה הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא דידהו, ויען שהיה אינש אלמא לכן בחייו התייראו הגנבים ממנו, אבל גרסת דק"ס במו"ק כה: יותר נכונה שגרס כשמת ר' יצחק ב"ר אלישיב איתחתרו ע' מחתרתא בטבריא וכן מובא בירושלמי שם כד דמך ר' יצחק בר אלישיב אתעקרון שבעין אסקופין מבע"ה דגלילא, ויש ר' אחא בר אלישיב ויק"ר פ"לה-ו.


אלישע

ר' יהושע בן אלישע נזיר מד., ר' יוסי בן אלישע שבת קלט., ר' ישמעאל בן אלישע כה"ג ברכות ז..


אלישע בן אבויה (אחר)

אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד אליה שהיא רע, אמרו חז"ל (מדרש תהלים פ"קג-יד).

החכם רא"הו בח"ב צד 127 והלאה כשבא לכתוב ימי חיי אלישע בן אבויה וכן החכם אברהם קטסמאל בספרו הנודע עיון תפלה לא באו לכתוב דברים כהוייתן המקורים היותר הנאמנים הבבלי והירושלמי אשר בלעדם לא היינו יודעין כלום לא משמו ולא ממעשיו, ועזבו מקור מים חיים וחצבו להם בורות בורות נשברים, לא כחוקי כותבי דברי הימים שאין להם שום דבר עם האיש אך עם האמת וקורותיו, והמה עשו להיפוך מכל חכמי עם ועם, ואך בדו מלבם שהיה צדיק גמור בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו ואך עלילות וכזבים ספרו עליו, ובאיבה התהלכו חכמי רז"ל אתו על לא חמס בכפו, בלי שום ראיה אף צל כל שהוא, והאחרון הבכיר והרשיע את מאור עינינו רבן של כל ישראל אשר מרועה ע"ה נתעלה להיות עליון על כל חכמי ישראל הוא רבי עקיבא, והאם נוכל להמליץ טוב עליהם שכונתם לכתוב דברי ימי ישראל?

ואנחנו נעתיק דברי ימי חייו כאשר סיפר אלישע - אחר בעצמו מובא בירושלמי